Taal
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikaanse dollar (USD)
USD - $
Pond sterling
GBP - £
Trustpilot

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

1. Inleiding

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst (‘overeenkomst’) tussen u (‘de gebruiker’) en Holafly Limited, een besloten vennootschap opgericht en geregistreerd in Ierland met handelsnummer 745325 en statutaire zetel te 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ierland (‘Holafly’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’), betreffende uw toegang tot en gebruik van de website of mobiele applicatie (‘de applicatie’) van Holafly.

1.2. Door de applicatie te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de applicatie te gebruiken en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan.

1.3. Uw gebruik van de applicatie kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de applicatie kunnen worden geplaatst, waaronder voorwaarden met betrekking tot de aankoop van een prepaid eSIM met data-abonnement op basis van eSIM-technologie (de ‘dienst’).

1.4. We raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden af te drukken om later te kunnen raadplegen.

2. Registratie

2.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle te treffen regelingen voor toegang tot de applicatie, waaronder en zonder beperking:

2.1.1. registratie (indien vereist) voor de dienst via de applicatie, door de voornaam, achternaam en een verifieerbaar e-mailadres op te geven; en

2.1.2. het lezen van ons cookiebeleid en privacybeleid, die in de applicatie beschikbaar zijn [en hieronder gelinkt zijn].

2.2. Minderjarigen mogen geen gebruikmaken van de applicatie. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u geen gebruikmaken van de dienst en dient u uw gebruik van de applicatie onmiddellijk te stoppen.

3. Verplichtingen van de gebruiker

3.1. De gebruiker stemt ermee in om:

3.1.1. de applicatie te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;

3.1.2. waar nodig juiste, volledige en nauwkeurige informatie op te geven bij registratie en dergelijke informatie up-to-date te houden;

3.1.3. waar nodig wachtwoorden vertrouwelijk te houden en verantwoordelijk te zijn voor elk gebruik van het account en wachtwoord; en

3.1.4. de applicatie te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving van het land waar de gebruiker aanwezig is.

3.2. De gebruiker stemt ermee in en erkent dat de volgende handelingen verboden zijn bij het gebruik van de applicatie:

3.2.1. frauderende, criminele of illegale handelingen, of handelingen die leiden tot schade of storingen aan het netwerk;

3.2.2. het sturen of uploaden van materiaal dat lasterlijk, aanstootgevend, obsceen of discriminerend is (of als zodanig kan worden beschouwd);

3.2.3. handelingen die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van Holafly of iemand anders;

3.2.4. het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot computers, gegevens, systemen, accounts of netwerken;

3.2.5. het reproduceren, dupliceren, kopiëren of verkopen van (een deel van) de applicatie, wat in strijd is met de bepalingen in de gebruiksvoorwaarden;

3.2.6. het opzettelijk verstoren van de werking van een website, app, server of bedrijfsvoering van anderen; en

3.2.7. het gebruik van de applicatie met als doel schade te berokkenen (of pogen te berokkenen) aan minderjarigen; en

3.2.8. het gebruik van de applicatie voor machineleren, taalmodellen voor machineleren en/of voor doeleinden met betrekking tot kunstmatige intelligentie (waaronder het trainen of ontwikkelen van dergelijke technologieën), noch voor tekst- en gegevensverzameling, analyse of mining (waaronder voor het genereren van patronen, trends of correlaties).

3.3. Als u zich in de applicatie heeft geregistreerd voor de dienst, behoudt Holafly zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens de gebruiker, het applicatie-account van een gebruiker te verwijderen en een gebruiker uit te sluiten van toekomstig gebruik van de applicatie. Holafly mag een gebruikersnaam verwijderen, terugvorderen of wijzigen indien het bedrijf die naar eigen goeddunken aanstootgevend acht.

3.4. De gebruiker stemt ermee in dat Holafly in geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden de toegang tot de app voor een gebruiker kan opschorten. De gebruiker blijft aansprakelijk voor alle kosten die overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden worden gemaakt, indien van toepassing, waaronder indien de opschorting van Holafly van een applicatie-account leidt tot opzegging van de dienst. Holafly behoudt zich het recht voor om alle wettelijk beschikbare en toegestane rechtsmiddelen in te zetten en schadevergoedingen (waaronder juridische kosten) te vorderen.

4. Intellectuele-eigendomsrechten

4.1. Tenzij anders vermeld is de app ons bedrijfseigendom (of dat van onze licentieverlener) en zijn broncodes, databases, functionaliteiten, software, website-ontwerpen, audio, video, teksten, foto’s en afbeeldingen op de applicatie (gezamenlijk: de ‘content’) en de handelsmerken, servicemerken en logo’s daarin (de ‘merken’) eigendom van ons, beheerd door ons, of aan ons in licentie gegeven, en beschermd onder auteurs- en handelsmerkrechten en verschillende andere wetten ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten. De content en merken in de app worden, voor zover wettelijk toegestaan, ‘as is’ en uitsluitend ter informatie en voor uw persoonlijk gebruik aangeboden. Behalve waar nadrukkelijk voorzien in deze gebruiksvoorwaarden mogen geen enkele delen van de applicatie en geen content of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw uitgegeven, geüpload, geplaatst, publiekelijk vertoond, versleuteld, vertaald, overgedragen, verdeeld, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

4.2. Indien u in aanmerking komt om de applicatie te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor het bezoeken en gebruiken van de applicatie en om een kopie van een deel van de content de downloaden of afdrukken waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden ons alle rechten voor die niet expliciet aan u worden verleend met betrekking tot de applicatie, content en merken.

5. Gegevensbescherming

5.1. Door de applicatie te gebruiken, erkent u dat Holafly persoonlijke informatie met betrekking tot u verwerkt (‘persoonsgegevens’) om de applicatie aan u beschikbaar te stellen, de applicatie bij te houden en verbeteren, en ongeoorloofd gebruik van de applicatie te voorkomen.

5.2. Voor meer informatie over hoe persoonsgegevens van gebruikers worden gebruikt of voor vragen over hoe de applicatie uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we u naar ons privacybeleid [hier] en ons cookiebeleid [hier].

6. Toepasselijk recht en wettelijke naleving

6.1. Behalve waar bepaald door verplichte plaatselijke wetgeving: (a) vallen deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeiend uit of verband houden met deze voorwaarden, of het onderwerp of de totstandkoming daarvan, onder de wetgeving van Ierland, en (b) heeft de rechtbank van Ierland exclusieve bevoegdheid voor het beslechten van geschillen of vorderingen (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, of het onderwerp of de totstandkoming daarvan.

6.2. Er kunnen ook andere verplichte wetten van andere staten van toepassing zijn op uw gebruik van de applicatie.

6.3. De app is niet bedoeld voor gebruik door personen of instanties in rechtsgebieden of landen waar het gebruik ervan onder de relevante wet of regelgeving verboden is. Personen die de app gebruiken vanuit locaties waar dat gebruik verboden is, doen dat daarom op eigen initiatief en zij zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten indien en in zover die van toepassing zijn.

7. Door gebruikers gegenereerde bijdragen

7.1. Gebruikers kunnen in de applicatie gebruikmaken van een functie waarmee zij content naar ons kunnen uploaden of ons informatie kunnen toezenden (gezamenlijk: ‘bijdragen’). Bijdragen zijn mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers van de applicatie en via websites van derden. Uw bijdragen kunnen daarom behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen.

8. Vrijwaring

8.1. De gebruiker stemt in Holafly en haar dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, functionarissen, vertegenwoordigers, partners, werknemers en dienstverleners te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle verliezen, kosten, aanspraken, eisen, procedures, schadevergoedingen, rechtszaken, uitgaven en vorderingen die door ons worden gemaakt als gevolg van:

8.1.1. een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden; en/of

8.1.2. elke andere kwestie voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de applicatie anders dan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. Wij sluiten alle aansprakelijkheid (voortvloeiend uit contract, nalatigheid of anderszins) voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden in verband met uw gebruik van de applicatie, eventuele websites die naar onze applicatie doorverwijzen en eventuele daarop geplaatste materialen, uit in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan. Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor valse voorstelling van zaken of een valse voorstelling van zaken met betrekking tot principiële kwesties, of elke andere aansprakelijkheid die niet onder de van toepassing zijnde wet kan worden uitgesloten of beperkt.

10. Algemeen

10.1. Holafly kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zonder de uitdrukkelijke toestemming en machtiging van de gebruiker toewijzen, overdragen of afstaan aan eender welk bedrijf in haar groep.

10.2. Indien een bepaling van deze overeenkomst (of een deel van een bepaling) op enig moment illegaal, nietig of onuitvoerbaar is of wordt bevonden, maar legaal, geldig en uitvoerbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd of gewijzigd, dan is die bepaling of gedeeltelijke bepaling van toepassing met de verwijderingen of wijzigingen die nodig zijn om die bepaling legaal, geldig en uitvoerbaar te maken.

10.3. Geen enkel verzuim of vertraging door een partij in het uitoefenen van diens rechten of rechtsmiddelen onder deze overeenkomst zal gelden als verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel, noch zal uitoefening of gedeeltelijke uitoefening van rechten of rechtsmiddelen een verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel uitsluiten. Een afstandsverklaring door een der partijen bij schending van een voorwaarde in deze overeenkomst door de andere partij zal niet worden beschouwd als afstandsverklaring van een eerdere of navolgende schending. De rechten en rechtsmiddelen onder deze overeenkomst zijn cumulatief en niet in de plaats van rechten of rechtsmiddelen zoals bepaald bij de wet.

10.4. Deze overeenkomst is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelstalige versie van de overeenkomst en deze vertaalde versie, is de Engelstalige versie doorslaggevend.

11. Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

11.1. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden of eventuele toekomstige algemene voorwaarden, waaronder die met betrekking tot onze dienst, op voorwaarde dat:

11.1.1. eventuele bijgewerkte gebruiksvoorwaarden en nieuwe voorwaarden beschikbaar worden gesteld in onze applicatie;

11.1.2. wij u voldoende van tevoren op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen aan deze overeenkomst. Het staat u vrij om u bij ontvangst van een dergelijk bericht terug te trekken van het gebruik van de applicatie, behalve: (a) indien een dergelijke wijziging exclusief ten behoeve van u is; (b) indien een dergelijke wijziging van uitsluitend administratieve aard is; of (c) indien een dergelijke wijziging opgelegd wordt door van toepassing zijnde wetten.

11.1.3. Indien u de applicatie blijft gebruiken nadat de wijziging aan deze voorwaarden van kracht wordt, gaat u automatisch akkoord met de wijziging.

12. Contactgegevens Holafly

12.1. Voor meer informatie over deze gebruiksvoorwaarden of om feedback te geven of een klacht in te dienen, kunt u ons team 24 uur per dag, het hele jaar door bereiken via de onderstaande platformen:

  • E-mail: [email protected] 
  • Chat: klik op de rode pop-up rechts onderaan op deze pagina.
  • WhatsApp: +1 661 384 8482 (dit nummer wordt van 9.00 – 17.00 uur CET bemand).
  • AStuur alle zakelijke verzoeken naar: [email protected]