Taal
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikaanse dollar (USD)
USD - $
Pond sterling
GBP - £
Trustpilot

Privacybeleid

1. Inleiding

Dit privacybeleid (‘beleid‘) is bedoeld om u te informeren over hoe uw persoonsgegevens worden behandeld door Holafly Limited (‘Holafly‘, ‘wij‘, ‘we’, ‘ons‘ of ‘onze’) en zet uiteen welke informatie, waaronder persoonlijke informatie zoals hieronder beschreven, met betrekking tot u of die u aan ons verstrekt (‘persoonsgegevens‘), door Holafly en/of namens Holafly door externe dienstverleners wordt verzameld en verwerkt wanneer u contact met ons opneemt via onze kanalen, zoals onze applicatie of website, of zodra u een contract bent aangegaan voor onze diensten. Wij zijn verplicht om u deze informatie te geven, waaronder informatie over uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming onder de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG‘).

2. Holafly als verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van dit beleid is Holafly Limited, gevestigd te 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ierland, de verwerkingsverantwoordelijke. Holafly is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. 

Holafly zet zich in voor uw fundamentele recht op de bescherming van uw persoonsgegevens en dit beleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

3. Soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen

Categorie persoonsgegevens Details
WWebsitegebruik en apparaatgegevens: Als u onze applicatie of onze website bezoekt.
– Uw bezoeken aan en interacties met onze website, waaronder de pagina’s die u bezoekt, de datums en tijdstippen van bezoek en waar u op klikt wanneer u deze handelingen uitvoert;
– Uw apparaatgegevens, waaronder uw IP-adres, locatiegegevens, type en taal van het apparaat, browsertype en andere gerelateerde informatie.
– Eventuele gekoppelde websites die u via de website bezoekt.

Het merendeel van deze persoonsgegevens worden verzameld via cookies op de website. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe de website gebruikmaakt van cookies.
Klantgegevens: Wanneer u een eSIM of data-abonnement koopt. Volledige naam; titel, woonland; huidige locatie; woonadres; netwerkprovider; telefoonnummer; betalingsgegevens; e-mailadres; type apparaat (d.w.z. merk en model); een kopie van uw paspoort, rijbewijs of soortgelijke documenten ter identificatie (waar nodig); en overige informatie met betrekking tot u wanneer u contact met ons hebt voor de aankoop van een eSIM.

4. Bronnen van uw persoonsgegevens

In de loop van onze contractuele relatie met u of wanneer u onze website of applicatie bezoekt, verzamelen wij persoonsgegevens: (1) direct van u, of (2) indirect via derden (bijvoorbeeld via onze partners of reisbureaus wanneer u eenmaal een contract heeft voor onze diensten). 

 • Tijdens het browsen op onze website kunnen er verschillende cookies en andere trackingmiddelen op uw apparaat worden geplaatst, zoals beschreven in ons cookiebeleid Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen via cookies op onze website die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, hebben wij uw toestemming nodig.

5. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

In de onderstaande tabel vindt u de voornaamste context waarin wij uw persoonsgegevens verwerken (‘rechtsgrond‘). Ook leggen we uit hoe (‘aard van verwerking‘) en waarom (‘doeleinden‘) we uw persoonsgegevens verkrijgen en verzamelen.

Rechtsgrond Aard van verwerking en doeleinden Categorieën persoonsgegevens
Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Holafly kan uw persoonsgegevens verwerken waar dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen aan welke wij volgens de wetgeving van de Europese Unie en/of andere toepasselijke wetten onderhevig zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, waarborging en het voldoen aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties.

Klantgegevens Websitegegevens
Uitvoering van contract
 • Om u toegang te bieden tot de website en u in staat te stellen die te gebruiken.
 • Om de aankoop van de eSIM of het data-abonnement dat we op onze website verkopen te beheren, alsook de betaling van dergelijke producten.
 • Om de kosten voor de aan u geleverde diensten te berekenen en in rekening te brengen.
 • Om incidenten, vragen, klachten of verzoeken van klanten over onze producten en diensten te beoordelen en daarop te reageren.
 • Om eventuele nazorgdiensten te beheren en uit te voeren.
 • Om uw registratie als gebruiker van onze website en/of applicatie te beheren en uw toegang tot het besloten gebruikersgedeelte van Holafly toe te staan.

Klantgegevens Websitegegevens
Gerechtvaardigd belang
 • Om het gebruik van uw eSIM of data-abonnement mogelijk te maken, waaronder de administratie van uw account, en om u klantenservice te bieden.
 • Om meer inzicht te krijgen in hoe onze klanten onze website gebruiken, zodat we die kunnen verbeteren. Om producten en diensten op u af te stemmen en, als u toestemming geeft voor directe marketing, die ook op u af te stemmen.
 • Om te bewaken tegen cyberveiligheidsrisico’s en ongeoorloofd gebruik van onze informatie, IT-systemen en/of apparatuur alsmede de preventie daarvan.
 • Om onze bedrijfsprocessen te stroomlijnen door externe platformen te gebruiken.
 • Om interne bedrijfsanalyses uit te voeren en, waar nodig, contact op te nemen met de klant indien er fraude of identiteitsdiefstal wordt gedetecteerd, of bij redelijke vermoedens van fraude, identiteitsdiefstal of illegale activiteit.
 • Om gesprekken op te nemen voor trainingsdoeleinden en om onze klantenservice te verbeteren.
 • Om periodieke beoordelingen van onze diensten uit te voeren, alsook tevredenheidsenquêtes om de kwaliteit van de door ons geleverde dienst te evalueren en te verbeteren.
 • Om eventuele andere activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de werking van ons bedrijf, waaronder systeemtesten, netwerkbewaking, personeelstraining en kwaliteitscontrole.

Klantgegevens Website-gegevens

6. Met wie delen we persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doeleinde waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, kunnen we die gegevens in de mate waarin nodig delen met enkele of alle deze ontvangers:

 • Interne/groepsinterne entiteiten van Holafly: Interne afdelingen en diensten (zoals onze verkoop-, marketing- of IT-afdeling). 
 • Leveranciers van telecomdiensten: Dienstverleners in het toepasselijke rechtsgebied voor waar de eSIM werd gekocht.
 • Regelgevende en wetshandhavingsinstanties: Waar wij verplicht zijn uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of verzoeken, bijvoorbeeld van Revenue Commissioners, het Department of Social Protection, de Data Protection Commission, de Workplace Relations Commission, de Ierse rechtbank, An Garda Síochána of andere van toepassing zijnde autoriteiten.  
 • Externe adviseurs/professionals: Professionele adviseurs die ons professionele diensten verlenen, bijv. consultants of juridische adviseurs. 
 • Externe dienstverleners: Wij gebruiken externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens ons voor de bovengenoemde doeleinden kunnen verwerken. Hieronder vallen onder meer:
  • Administratieve diensten 
  • Advertentie- en communicatiediensten 
  • Diensten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
  • Onderhoudsdiensten
  • Fysieke beveiligingsdiensten 
  • Diensten voor archivering, bewaring, opslag en digitalisering
  • Diensten voor het verwijderen en vernietigen van documenten
  • Backofficediensten 
  • IT-diensten

7. Internationale gegevensoverdracht

Gebruikers binnen de Europese Unie dienen er rekening mee te houden dat hun persoonsgegevens worden overgedragen naar bepaalde ontvangers (voornamelijk onze externe dienstverleners) buiten de Europese Economische Ruime (‘EER‘), in landen waar de wetten en praktijken niet dezelfde rechten voor de bescherming van uw persoonsgegevens bieden (bijv. Thailand, Colombia). Bij dergelijke overdrachten zorgen wij ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen door ervoor te zorgen dat: a) overdrachten niet plaatsvinden zonder schriftelijke toestemming van ons vooraf; en b) dat er een gepast overdrachtsmechanisme, zoals Module 2 of de passende modelcontractbepalingen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) of een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, wordt gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u meer wilt weten over eventuele overdrachten met uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar dpo@holafly.com.

8. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Recht Meer informatie
Recht op inzage
U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die Holafly over u heeft en om de persoonsgegevens die we over u hebben in te zien.
Recht op bezwaar U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, wanneer Holafly uw persoonsgegevens verwerkt op de rechtsgrond van gerechtvaardigd belang.
Recht op correctie U heeft het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens die Holafly over u heeft te laten bijwerken of corrigeren.
Recht op verwijdering In bepaalde gevallen kunt u uw persoonsgegevens ook laten verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u zich beroept op uw recht op bewaar en Holafly geen dwingende reden heeft om uw persoonsgegevens te verwerken of als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden in dit beleid.
Recht op beperking van de gegevensverwerking U heeft het recht om Holafly te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te beperken, waaronder wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist zijn of als ons gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.
Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit) U kunt Holafly verzoeken om de persoonsgegevens die u Holafly heeft gegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u te verstrekken.
Recht op het indienen van een klacht U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u woont, werkt of waar een vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. De relevante toezichthoudende autoriteit in Ierland is de Data Protection Commission. Ga voor meer informatie naar www.dataprotection.ie
Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op automatische verwerking, waaronder profilering, die juridische gevolgen heeft voor de betrokkenen of van soortgelijke aanzienlijke invloed op hen is. Wij kunnen dit verzoek mogelijk niet inwilligen wanneer de verwerking noodzakelijk is om ons contract met de betrokkene aan te gaan of uit te voeren, of wanneer de verwerking toegestaan is onder een wet waaraan wij gebonden zijn.

9. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de Ierse en Europese wetgeving en/of zolang als wij een relatie met u hebben, plus een redelijke tijd daarna. Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. De criteria voor het bepalen van de bewaringsperioden zijn als volgt:

 • de duur van de contractuele relatie, plus 7,5 jaar daarna vanaf de opzeggingsdatum;
 • indien bewaring raadzaam is met het oog op de juridische positie van Holafly (bijvoorbeeld in het kader van verjaringstermijnen, procesvoering of onderzoeken door regelgevende instanties);
 • wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan Holafly is gebonden; en/of 
 • 6 maanden voor verbindingsgeschiedenis en gespreksopname.

10. Persoonsgegevens van kinderen

Holafly begrijpt hoe belangrijk het is om de persoonsgegevens van kinderen te beschermen. Als kinderen beschouwen wij personen jonger dan 18 jaar in Ierland of de equivalente leeftijd zoals wettelijk vastgelegd in uw rechtsgebied.
Kinderen jonger dan 18 jaar mogen geen gebruikmaken van de diensten van Holafly. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar (of staan niet toe dat derden deze gegevens bewust verzamelen). Indien wij ontdekken dat persoonsgegevens zijn verzameld van iemand onder de 18 jaar, verwijderen wij deze persoonsgegevens en sluiten we het account van diegene zo snel mogelijk.

11. Met wie moet ik contact opnemen om mij te beroepen op mijn rechten over gegevensbescherming of voor vragen over mijn persoonsgegevens?

Holafly heeft een functionaris voor gegevensbescherming in overeenstemming met de wetgeving. Als u vragen heeft over de informatie in dit beleid of als u zich wilt beroepen op uw gegevensbeschermingsrechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@holafly.com of met onze klantenservice via help@holafly.com.

12. Updates van dit beleid en andere informatie

We doen ons best om dit beleid actueel te houden. Dit beleid wordt regelmatig herzien en kan van tijd tot tijd, waar nodig, worden gewijzigd en bijgewerkt. Wijzigingen aan dit beleid worden op dit deel van de website vermeld.

Dit beleid is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelstalige versie van dit beleid en deze vertaalde versie ervan, is de Engelstalige versie doorslaggevend.