Taal
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikaanse dollar (USD)
USD - $
Pond sterling
GBP - £
Trustpilot

Onze algemene voorwaarden

1. Inleiding

 1. Deze algemene voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst (‘overeenkomst‘) tussen u (‘de gebruiker‘) en Holafly Limited, een besloten vennootschap opgericht en geregistreerd in Ierland met handelsnummer 745325 en statutaire zetel te 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ierland (‘Holafly‘, ‘wij‘, ‘we‘, ‘ons’ of ‘onze‘), betreffende uw aankoop van een internationaal data-abonnement (‘data-abonnement‘) via een prepaid eSIM (een ‘eSIM‘) voor gebruik op uw persoonlijke apparaat (‘apparaat‘) van Holafly (‘de dienst‘).
 2. Toekomstige overeenkomsten tussen de gebruiker en Holafly kunnen bovendien onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden of documenten die op onze website of applicatie (de ‘applicatie‘) worden gepubliceerd. 
 3. We raden u aan om deze algemene voorwaarden af te drukken om later te kunnen raadplegen.

2. Registratie

De gebruiker kan zich registreren om via onze applicatie een eSIM te kopen. De gebruiker dient de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden om zich te registreren en een eSIM te kopen. Het privacybeleid en cookiebeleid van Holafly worden in de applicatie weergegeven wanneer de gebruiker zich registreert om een eSIM te kopen.

3. Aankoop en activering van een eSIM

 • Als u een eSIM van ons koopt (via de applicatie) gaat u met ons een overeenkomst aan voor de aankoop van de eSIM en stemt u in met het betalen van alle van toepassing zijnde kosten met betrekking tot het data-abonnement voor de aangeschafte eSIM. 
 • U bent verantwoordelijk voor de eSIM zodra die aan u wordt geleverd. Als u uw apparaat verliest of beschadigt voordat de eSIM volledig is betaald, dient u alsnog de volledige prijs van de eSIM aan ons te voldoen. 
 • U kunt een eSIM kopen via een van de partners van Holafly (‘derden‘). Als u een eSIM via een derde koopt, gaat u met die derde een overeenkomst aan voor de aankoop van de eSIM. Holafly is dan geen partij in die overeenkomst. 
 • Holafly stelt data-abonnementen beschikbaar voor specifieke landen. Holafly behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van dergelijke data-abonnementen in bepaalde rechtsgebieden te beperken. Gebruikers kunnen data-abonnementen zoeken, selecteren en aankopen in de applicatie of via derden.
 • Door gebruik te maken van de dienst erkennen gebruikers dat zij beschikken over een ontgrendeld apparaat dat compatibel is met eSIM; dit is een vereiste om de eSIM te kunnen krijgen.
 •  

4. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment dat u de eSIM koopt. Na het downloaden van de eSIM op uw apparaat en het activeren van het data-abonnement, blijft de gedownloade eSIM op uw apparaat staan nadat alle tegoeden van uw data-abonnement opgebruikt zijn of uw data-abonnement is verlopen. U kunt de eSIM altijd verwijderen via de instellingen van uw apparaat, maar we raden aan dat pas te doen wanneer het data-abonnement opgebruikt of verlopen is. Voor het downloaden van de eSIM en het activeren van een abonnement is mogelijk een stabiele internetverbinding nodig.
 2. Deze overeenkomst blijft van kracht tot het data-abonnement is verlopen of tot alle tegoeden overeenkomstig het gekochte data-abonnement zijn opgebruikt.
 3. In de volgende gevallen wordt de overeenkomst per direct opgezegd:
  1. verbruik of verloop van het data-abonnement door de gebruiker overeenkomstig artikel 4.2; of 
  2. opschorting van het gebruik van de eSIM of data-abonnement van de gebruiker door Holafly wegens schending van deze algemene voorwaarden (waaronder schending van eventuele geldende wetten).
 4. Bij opzegging overeenkomstig artikel 4.3.1: als u de eSIM niet onmiddellijk van uw apparaat verwijdert na verbruik of verloop van het data-abonnement, wordt de eSIM aan u geleverd op ‘as-is’ basis, zonder enige garantie. Overeenkomstig artikel 4.4 is Holafly niet jegens u aansprakelijk voor een dergelijke eSIM, totdat u een andere eSIM of een ander data-abonnement van ons koopt en deze algemene voorwaarden weer van toepassing zijn.
 5.  

5. Garantie

 • Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. 
 • Holafly geeft geen garantie en doet geen toezeggingen met betrekking tot de eSIM of de dienst, en alle garanties en voorwaarden (behalve in zover wettelijk verplicht), uitdrukkelijk of geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of anderszins, zijn uitgezonderd voor zover dat wettelijk is toegestaan.
 • Holafly behoudt zich het recht voor om de verkoop, levering of ondersteuning van een eSIM te allen tijde en naar eigen goeddunken stop te zetten.

6. Beschikbaarheid van de dienst

 1. Holafly zal commercieel redelijk te achten maatregelen nemen om de dienst te allen tijde aan u beschikbaar te stellen, afhankelijk van de mate waarin Holafly en/of haar dienstverleners de netwerkcapaciteit en beschikbaarheid van netwerkverbindingen in stand kunnen houden. 
 2. Holafly werkt samen met dienstverleners om de dienst aan te bieden. Holafly is niet verplicht om gebruikers op de hoogte te brengen wanneer het dienstverleners inschakelt om te helpen bij het aanbieden van de dienst.
 3. Holafly geeft geen garanties over netwerkcapaciteit, netwerkkwaliteit of beschikbare verbinding van de dienst. Dit geldt ook (maar is niet beperkt tot) een van de volgende situaties:
  1. wanneer onze dienstverleners upgrades, onderhoud of andere werkzaamheden aan het netwerk uit moeten voeren; 
  2. wanneer u zich bevindt in gebieden die niet binnen het netwerk van onze dienstverleners vallen of buiten de gebieden zoals vermeld in uw data-abonnement; 
  3. indien factoren waarop wij geen invloed hebben leiden tot onderbrekingen, zoals onderbrekingen veroorzaakt door de functies of werking van uw apparaat, wettelijke voorschriften, storingen in communicatienetwerken, het weer, radio-interferentie of andere fysieke obstructies.

7. Verplichtingen van de gebruiker

 1.  
  1. De gebruiker stemt ermee in om:
   1. de eSIM te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
   2. de eSIM te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving van het land waar hij/zij aanwezig of doorgaans woonachtig is; 
   3. de dienst niet te gebruiken voor frauderende, criminele of illegale handelingen, of handelingen die leiden tot schade of storingen aan het netwerk; 
   4. de eSIM niet te gebruiken om commerciële informatie van Holafly (waaronder handelsgeheimen) te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, te publiceren of te distribueren, behalve wanneer wij daarvoor toestemming geven; 
   5. Geen de eSIM te gebruiken om content van buitensporige grootte, hoeveelheden of regelmaat te downloaden, versturen of uploaden; en 
   6. de eSIM niet te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van een derde.
  2. De gebruiker stemt ermee in dat tegoeden, acties en doorverwijzingen voor de dienst (de ‘acties‘) niet worden gebruikt ter ondermijning van de eerlijkheid, integriteit of legitimiteit van de werking van de dienst, waaronder (maar niet beperkt tot) het aanmaken van valse gebruikersregistraties of het gebruik van fictieve identiteiten om deel te nemen aan de acties om beloningen te ontvangen.
  3. De gebruiker stemt ermee in dat Holafly de dienst in geval van schending van deze algemene voorwaarden kan opschorten. De gebruiker blijft aansprakelijk voor alle kosten die overeenkomstig deze algemene voorwaarden worden gemaakt met betrekking tot de opgeschorte dienst. Holafly behoudt zich het recht voor om alle wettelijk beschikbare en toegestane rechtsmiddelen in te zetten en schadevergoedingen (waaronder juridische kosten) te vorderen.
  4. Holafly behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens de gebruiker, het app-account van een gebruiker te verwijderen, een gebruiker uit te sluiten van toekomstig gebruik van de dienst of een gebruiker uit te sluiten van een actie.

8. Betalingsvoorwaarden

 • De gebruiker kan de eSIM registreren en aankopen via de applicatie. Betalingen worden verwerkt via een geautoriseerde partner van Holafly.
 • Alle eSIM’s zijn prepaid en de prijzen zijn inclusief eventuele indirecte belastingen, tenzij anders vermeld. Indirecte belasting wordt geheven op basis van de postcode die de gebruiker opgeeft bij het verstrekken van betalingsgegevens aan Holafly. 
 • Onder indirecte belasting in dit artikel 8 vallen verkoopbelasting, btw en andere soortgelijke belastingen of heffingen die van toepassing kunnen zijn ten tijde van de verkoop van het data-abonnement met betrekking tot een eSIM.

9. Wettelijk herroepingsrecht

 1. Als u als consument een eSIM koopt, heeft u wettelijk het recht om u binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen terug te trekken uit deze overeenkomst. Deze herroepingsperiode vervalt 14 dagen na de aankoop van een eSIM, of, indien eerder, tot de datum waarop de eSIM wordt geactiveerd en het data-abonnement wordt opgebruikt; in geval van dat laatste bieden wij u een gedeeltelijke terugbetaling die gelijk is aan de daling in waarde van de eSIM of het data-abonnement.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons met een eenduidige verklaring op de hoogte te brengen van uw besluit om u terug te trekken uit de overeenkomst. Neem contact op met Holafly Limited, c/o Customer Support. U vindt de contactgegevens in artikel 13 hieronder.

10. Terugbetalings- en retourbeleid

 1. U ontvangt de dienst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Als u meent dat de dienst die u ontvangen heeft niet voldoet of onvoldoende voldoet aan uw wettelijke rechten als consument, laat ons dat dan weten. Wij geven u waar van toepassing een volledige of gedeeltelijke terugbetaling met betrekking tot een eSIM of data-abonnement, in overeenstemming met artikelen 10.2 tot 10.8 hieronder.
 2. Om een volledige terugbetaling van Holafly te ontvangen, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
  1. de eSIM moet van Holafly zijn gekocht via de applicatie (d.w.z. niet van derden); 
  2. de eSIM mag nog niet geactiveerd zijn; en 
  3. de eSIM mag niet meer dan 6 maanden voorafgaand aan het verzoek om terugbetaling zijn aangekocht. 
 3. Behoudens artikelen 10.2.1 en 10.2.3 kan Holafly u in de volgende omstandigheden een volledige of gedeeltelijke terugbetaling aanbieden die evenredig is aan de daling in waarde van de eSIM of het data-abonnement:
  1. indien het data-abonnement behorende tot de eSIM al geactiveerd en/of (gedeeltelijk) opgebruikt is of geen tegoed meer heeft; 
  2. indien de eSIM niet werkt vanwege een probleem met de infrastructuur van het netwerk of waar die infrastructuur in een land van bestemming problemen heeft of onstabiel is.  
 4. Als de gebruiker een eSIM koopt en die downloadt op een niet-compatibel of vergrendeld apparaat, biedt Holafly een volledige terugbetaling, op voorwaarde dat de gebruiker heeft voldaan aan de vereisten in 10.2.1-10.2.3.

11. Intellectuele-eigendomsrechten

 1. Tenzij anders vermeld is de eSIM ons bedrijfseigendom (of dat van onze licentieverlener) en zijn broncodes, databases, functionaliteiten, software, website-ontwerpen, audio, video, teksten, foto’s en afbeeldingen op de applicatie (gezamenlijk: de ‘content‘) en de handelsmerken, servicemerken en logo’s daarin (de ‘merken‘) eigendom van ons, beheerd door ons, of aan ons in licentie gegeven, en beschermd onder auteurs- en handelsmerkrechten en verschillende andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom.
 2. Behalve waar nadrukkelijk voorzien in deze algemene voorwaarden mogen geen enkele delen van de eSIM, de applicatie en geen content of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw uitgegeven, geüpload, geplaatst, publiekelijk vertoond, versleuteld, vertaald, overgedragen, verdeeld, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

12. Gegevensbescherming 

 1. Met de aankoop van een eSIM erkent u dat Holafly persoonlijke informatie met betrekking tot u verwerkt (‘persoonsgegevens‘) om de dienst aan u beschikbaar te stellen, de dienst bij te houden en verbeteren, en ongeoorloofd gebruik van de dienst te voorkomen. 
 2. Voor meer informatie over hoe persoonsgegevens van gebruikers worden gebruikt of voor vragen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen we u naar ons privacybeleid en ons cookiebeleid

13. Vrijwaring

 1. De gebruiker stemt in Holafly en haar dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, functionarissen, vertegenwoordigers, partners, werknemers en dienstverleners te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle verliezen, kosten, aanspraken, eisen, procedures, schadevergoedingen, rechtszaken, uitgaven en vorderingen die door ons worden gemaakt als gevolg van:
  1. een schending door u van deze algemene voorwaarden; en/of
  2. elke andere kwestie voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de dienst anders dan in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
 2. The User agrees to indemnify and keep indemnified Holafly, and its subsidiaries, affiliates, officers, agents, partners, employees, and service providers against all losses, costs, charges, demands, proceedings, damages, actions, expenses and claims howsoever incurred by us as a result of:

14. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Wij sluiten alle aansprakelijkheid (voortvloeiend uit contract, nalatigheid of anderszins) voor verliezen of schade die u zou kunnen lijden in verband met uw gebruik van de dienst, waaronder de eSIM of een data-abonnement, uit in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan. Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Holafly onder of in verband met deze overeenkomst (voortvloeiend uit contract, nalatigheid of anderszins) in geen geval het bedrag overschrijden dat de gebruiker aan Holafly verschuldigd is volgens het desbetreffende data-abonnement in de 12 maanden voorafgaande aan het evenement dat tot deze aansprakelijkheid heeft geleid of € 100, indien dat meer is. Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor valse voorstelling van zaken of een valse voorstelling van zaken met betrekking tot principiële kwesties, of elke andere aansprakelijkheid die niet onder de van toepassing zijnde wet kan worden uitgesloten of beperkt.

15. Toepasselijk recht en wettelijke naleving

 1. Behalve waar bepaald door verplichte plaatselijke wetgeving: (a) vallen deze algemene voorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeiend uit of verband houden met deze voorwaarden, of het onderwerp of de totstandkoming daarvan, onder de wetgeving van Ierland, en (b) heeft de rechtbank van Ierland exclusieve bevoegdheid voor het beslechten van geschillen of vorderingen (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, of het onderwerp of de totstandkoming daarvan. 
 2. Er kunnen ook andere verplichte wetten van andere staten van toepassing zijn op uw gebruik van de eSIM.
 3. De dienst en de applicatie zijn niet bedoeld voor gebruik door personen of instanties in rechtsgebieden of landen waar het gebruik ervan onder de relevante wet of regelgeving verboden is. Personen die de dienst en/of applicatie gebruiken vanuit locaties waar dat gebruik verboden is, doen dat daarom op eigen initiatief en zij zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten indien en in zover die van toepassing zijn.

16. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden  

 1. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van uw overeenkomst of eventuele toekomstige algemene voorwaarden, waaronder die met betrekking tot onze data-abonnementen, op voorwaarde dat:
  1. eventuele bijgewerkte algemene voorwaarden en nieuwe voorwaarden beschikbaar worden gesteld in onze applicatie; 
  2. wij u voldoende van tevoren op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen aan deze overeenkomst. Het staat u vrij om u bij ontvangst van een dergelijk bericht terug te trekken van het gebruik van de dienst, behalve: (a) indien een dergelijke wijziging exclusief ten behoeve van u is; (b) indien een dergelijke wijziging van uitsluitend administratieve aard is; of (c) indien een dergelijke wijziging opgelegd wordt door van toepassing zijnde wetten.
  3. Indien u de dienst blijft gebruiken nadat de wijziging aan deze overeenkomst van kracht wordt, gaat u automatisch akkoord met de wijziging.

17. Algemeen

 1. Holafly kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zonder de uitdrukkelijke toestemming en machtiging van de gebruiker toewijzen, overdragen of afstaan aan eender welk bedrijf in haar groep.
 2. Indien een bepaling van deze overeenkomst (of een deel van een bepaling) op enig moment illegaal, nietig of onuitvoerbaar is of wordt bevonden, maar legaal, geldig en uitvoerbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd of gewijzigd, dan is die bepaling of gedeeltelijke bepaling van toepassing met de verwijderingen of wijzigingen die nodig zijn om die bepaling legaal, geldig en uitvoerbaar te maken.
 3. Geen enkel verzuim of vertraging door een partij in het uitoefenen van diens rechten of rechtsmiddelen onder deze overeenkomst zal gelden als verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel, noch zal uitoefening of gedeeltelijke uitoefening van rechten of rechtsmiddelen een verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel uitsluiten. Een afstandsverklaring door een der partijen bij schending van een voorwaarde in deze overeenkomst door de andere partij zal niet worden beschouwd als afstandsverklaring van een eerdere of navolgende schending. De rechten en rechtsmiddelen onder deze overeenkomst zijn cumulatief en niet in de plaats van rechten of rechtsmiddelen zoals bepaald bij de wet.
 1. Deze overeenkomst is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelstalige versie van de overeenkomst en deze vertaalde versie, is de Engelstalige versie doorslaggevend.

18. Contactgegevens Holafly

Voor meer informatie over deze algemene voorwaarden of om feedback te geven of een klacht in te dienen, kunt u ons team 24 uur per dag, het hele jaar door bereiken via de onderstaande platformen:

 • E-mail: help@holafly.com 
 • Chat: klik op de rode pop-up rechts onderaan op deze pagina. 
 • WhatsApp: +1 661 384 8482 (dit nummer wordt van 9.00 – 17.00 uur CET bemand)

Stuur alle zakelijke verzoeken naar: afiliacion@holafly.com