Språk
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikanska dollar
USD - $
Brittiska pund
GBP - £
Trustpilot

Våra villkor

1. Introduktion

1.1. Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal (“Avtal“) mellan dig (”Användaren”) och Holafly Limited, ett privat aktiebolag som är inkorporerat och registrerat på Irland med företagsregistreringsnummer 745325 och har sitt registrerade kontor på 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland (“Holafly“, “vi” eller “oss“), gällande ditt köp av ett internationellt dataabonnemang (”Dataabonnemang”) kopplat till ett kontant eSIM (ett ”eSIMB”) för användning på din personliga enhet (”Enhet”) från Holafly (”Tjänsten”).

1.2. Framtida avtal mellan Användaren och Holafly kan dessutom vara föremål för kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på vår webbplats eller i vår Applikation (“Applikationen“).

1.3. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa Villkor för framtida referens.

2. Registrering

2.1. Användaren kan registrera sig för att köpa ett eSIM via vår Applikation. Användaren måste acceptera Villkoren för att registrera sig och köpa ett eSIM. Holaflys Integritetspolicy och Cookiepolicy visas i Applikationen när Användare registrerar sig för att köpa ett eSIM.

3. Köp av ett eSIM och aktivering

3.1. Om du köper ett eSIM från oss (via Applikationen), ingår du ett avtal med oss för köpet av ett eSIM och samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter till oss i enlighet med Dataabonnemanget för det eSIM du köpt.

3.2. Du kommer att vara ansvarig för ditt eSIM så snart det har levererats till dig. Om du skadar eller blir av med din Enhet innan du betalt för ditt eSIM till fullo, så kommer du fortfarande att behöva betala hela priset till oss för ditt eSIM.

3.3. Du kan köpa ett eSIM via någon av Holaflys partners (“Tredjeparter“). Om du köper ett eSIM från en Tredjepart, ingår du ett avtal med den Tredjeparten för köpet av ett eSIM och Holafly är inte en del av ett sådant avtal.

3.4. Holafly ska tillhandahålla Dataabonnemang som avser specifika länder. Holafly förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten av sådana Dataabonnemang i en del jurisdiktioner. Användare kan söka, välja och köpa våra Dataabonnemang i Applikationen eller genom Tredjeparter.

3.5. Genom att använda tjänsten bekräftar Användaren att den har en olåst, eSIM-kompatibel enhet, vilket krävs för att få åtkomst till ett eSIM.

4. Varaktighet och uppsägning

4.1. Det här avtalet ska börja när du köper ditt eSIM. Efter att du har laddat ner ditt eSIM till din Enhet och Dataabonnemanget har aktiverats, kommer ditt nedladdade eSIM att fortsätta att finnas kvar på din Enhet efter att kredit har förbrukats på ditt Dataabonnemang eller om ditt Dataabonnemang har löpt ut. Användaren kan välja att när som helst ta bort sitt eSIM via sina Enhetsinställningar, men vi rekommenderar att kunden inte tar bort sitt eSIM förrän Dataabonnemanget har tagit slut eller upphört att gälla. Nedladdning av eSIM och aktivering av Dataabonnemang kan kräva en stabil internetuppkoppling.

4.2. Varaktigheten för detta Avtal kommer att vara tills Dataabonnemanget har löpt ut eller tills kredit har förbrukats i enlighet med det köpta Dataabonnemanget.

4.3. Det här Avtalet kommer att upphöra omedelbart om någon av följande händelser inträffar:

4.3.1. konsumtion eller utgång av Dataabonnemanget av Användaren i enlighet med paragraf 4.2.

4.3.2. avstängning av Holafly av Användarens användning av eSIM eller Dataabonnemang för brott mot dessa villkor (inklusive eventuella brott mot tillämpliga lagar).

4.4. Vid uppsägning i enlighet med paragraf 4.3.1, om du inte raderar ditt eSIM omedelbart från din enhet vid förbrukning eller utgång av Dataabonnemanget, ska ditt eSIM tillhandahållas dig i ”befintligt skick” utan någon form av garanti. Holafly ska inte ha något ansvar gentemot dig för sådant eSIM i enlighet med paragraf 4.4 tills du köper ytterligare eSIM eller Dataabonnemang från oss, då dessa Villkor ska gälla.

5. Garanti

5.1. Villkoren är utöver dina lagstadgade rättigheter som konsument.

5.2. Holafly ger inga garantier och gör inga utfästelser i förhållande till eSIM, eller Tjänsten, och alla garantier och villkor (utom i den mån de krävs av tillämpliga lagar) vare sig det är uttryckligt eller underförstått av lag, allmän lag eller på annat sätt är undantagna från i den utsträckning lagen tillåter.

5.3. Holafly förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinande, att avsluta försäljningen, tillhandahållandet eller supporten av ett eSIM.

6. Tjänstetillgänglighet

6.1. Holafly ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att göra Tjänsten tillgänglig för dig hela tiden, beroende på Holafly och dess tjänsteleverantörs förmåga att upprätthålla nätverkskapacitet och anslutningstillgänglighet.

6.2. Holafly samarbetar med tjänsteleverantörer för att tillhandahålla Tjänsten. Holafly har ingen skyldighet att informera Användaren om de anlitar Tjänsteleverantörer för att hjälpa till att utföra Tjänsten.

6.3. Holafly garanterar inte nätverkskapacitet, nätverkskvalitet eller anslutningstillgänglighet för Tjänsten. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) någon av följande omständigheter:

6.3.1. när våra tjänsteleverantörer måste utföra uppgradering, underhåll eller annat arbete på sina nätverkstjänster.

6.3.2. när du befinner dig i områden som inte täcks av våra tjänsteleverantörers nätverk eller i enlighet med de områden som specificeras i ditt Dataabonnemang.

6.3.3. där faktorer utanför vår kontroll orsakar störningar, såsom störningar orsakade av funktionerna eller funktionaliteten på din Enhet, myndighetskrav, fel i kommunikationsnätverk, väder, radiostörningar eller andra fysiska hinder.

7. Användarens skyldigheter

7.1. Användaren godkänner att den ska:

7.1.1. använda eSIM i enlighet med dessa Villkor.

7.1.2. använda eSIM i enlighet med alla tillämpliga lagar och bestämmelser i det land där Användaren befinner sig eller är bosatt.

7.1.3. inte använda eSIM för att delta i någon åtgärd som är bedräglig, kriminell eller olaglig eller som gör att nätverket försämras eller skadas.

7.1.4. inte använda eSIM för att kopiera, lagra, modifiera, publicera eller distribuera Holaflys kommersiella information (inklusive affärshemligheter) förutom där vi ger dig tillåtelse.

7.1.5. Nej använda ditt eSIM till att ladda ner, skicka eller ladda upp innehåll av en överdriven storlek, mängd eller frekvens, och

7.1.6. inte använda eSIM på ett sätt som bryter de immateriella rättigheterna för en tredje part.

7.2. Användaren samtycker till att krediter, kampanjer och hänvisningar till Tjänsten (“Kampanjerna“) inte får användas för att underminera Tjänstens rättvisa, integritet eller legitima funktion, inklusive men inte begränsat till att skapa falska Användarregistreringar eller att använda fiktiva identiteter för att delta i Kampanjer för att få belöningar.

7.3. Användaren samtycker till att Holafly kan stänga av Tjänsten i händelse av brott mot dessa Villkor. Användaren ska vara ansvarig och ska betala alla avgifter som ska betalas enligt dessa villkor med avseende på den avstängda Tjänsten. Holafly förbehåller sig rätten att söka gottgörelse och skadestånd (inklusive juridiska kostnader) i den utsträckning som lagen tillåter.

7.4. Holafly förbehåller sig, efter eget gottfinnande och utan ansvar gentemot Användaren, rätten att ta bort en Användares Applikationskonto, diskvalificera en Användare från framtida användning av Tjänsten eller diskvalificera en Användare från alla Kampanjer.

8. Betalningsvillkor

8.1. Användaren kan registrera och köpa eSIM i Applikationen. Betalningen ska behandlas av en auktoriserad agent till Holafly.

8.2. Alla eSIMs är förbetalda och priserna inkluderar alla indirekta Skatter, såvida inget annat specificeras. Indirekt Skatt kommer att tas ut på grundval av det postnummer som anges av Användaren när den skickar in betalningsinformation till Holafly.

8.3. ”Indirekta skatter” i paragraf 8 innebär alla försäljningsskatter, mervärdesskatt och alla liknande avgifter eller skatter som kan vara tillämpliga vid tidpunkten för försäljning av Dataabonnemanget för ett eSIM.

9. Laglig ångerrätt

9.1. Om du köper ett eSIM som konsument har du den lagliga rätten att frånträda detta Avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen kommer att löpa ut 14 dagar efter att du köpt ett eSIM, eller om tidigare, fram till det datum då eSIM aktiveras och Dataabonnemanget förbrukas eller töms, det senare scenariot där vi kommer att ge dig en delvis återbetalning proportionell till minskningen av värdet på eSIM eller Dataabonnemanget.

9.2. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda Avtalet genom ett otvetydigt uttalande. Vänligen kontakta Holafly Limited, c/o Customer Support, uppgifterna kan hittas i sektion 13 nedan.

10. Återbetalning och returpolicy

10.1. Du kommer att få Tjänsten i enlighet med dessa villkor. Om du anser att Tjänsten som har levererats till dig inte överensstämmer med eller inte följer dina lagstadgade konsumenträttigheter, vänligen meddela oss. Om tillämpligt kommer vi att ge dig en hel eller partiell återbetalning för ett påverkat eSIM eller Dataabonnemang i enlighet med punkterna 10.2 till 10.8 nedan.

10.2. För en full återbetalning från Holafly måste Användaren uppfylla följande krav:

10.2.1. eSIM måste ha köpts från Holafly via Applikationen (dvs inte från Tredjeparter).

10.2.2. Ditt eSIM får inte ha blivit aktiverat, och

10.2.3. Köpet av ditt eSIM måste ha gjorts senast 6 månader före din begäran om en återbetalning.

10.3. Med förbehåll för punkterna 10.2.1 och 10.2.3, under följande omständigheter kan Holafly ge dig en hel eller partiell återbetalning som står i proportion till minskningen av ditt eSIM eller Dataabonnemang:

10.3.1. om eSIM inte fungerar på grund av ett problem med nätverksinfrastrukturen, eller om nätverksinfrastrukturen i ett destinationsland har problem eller är instabil.

10.3.2. if the eSIM fails to work due to an issue with the network infrastructure, or where the network infrastructure in a destination country has problems or is unstable. 

10.4. Om Användaren köper ett eSIM och laddar ner det till en inkompatibel eller låst Enhet kommer Holafly att ge Användaren en full återbetalning, förutsatt att Användaren har uppfyllt kraven i 10.2.1-10.2.3.

11. Immateriella rättigheter

11.1. Om inte annat anges är eSIM vår (eller vår licensgivares) egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i applikationen (kollektivt “Innehållet“) och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (”Märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter.

11.2. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor får ingen del av ditt eSIM, Applikationen och inget Innehåll eller Märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

12. Dataskydd

12.1. Genom att använda ett eSIM godkänner du att Holafly kommer att behandla personlig information om dig (“Personuppgifter“) för att göra Tjänsten tillgänglig för dig, för att övervaka och förbättra Tjänsten och för att förhindra obehörig användning av Tjänsten. 

12.2. För ytterligare information om hur Användarens Personuppgifter används eller för frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy som finns tillgänglig och vår Cookiepolicy.

13. Skadestånd

13.1. Användaren samtycker till att hålla Holafly och dess dotterbolag, affiliates, tjänstemän, agenter, partners, anställda och tjänsteleverantörer skadeslösa mot alla förluster, kostnader, avgifter, krav, förfaranden, skador, åtgärder, utgifter och anspråk oavsett vilka som uppstår av oss som ett resultat av:

13.1.1. ett brott från dig mot dessa Villkor, och/eller

13.1.2. alla andra frågor som uppstår ur eller i samband med någon användning du kan ha av Tjänsten på annat sätt än i enlighet med dessa Villkor.

14. Ansvarsbegränsning

14.1. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter vi allt ansvar (oavsett om det härrör från avtal, i vårdslöshet eller på annat sätt) för alla förluster eller skador som du kan ådra dig i samband med användning av vår Tjänst, inklusive eSIM eller alla Dataabonnemang. Utan hinder av det föregående ska Holaflys ansvar enligt eller i samband med detta Avtal, oavsett om det härrör från kontrakt, försummelse eller på annat sätt, under inga omständigheter överstiga det belopp som användaren ska betala till Holafly enligt relevant Dataabonnemang under de 12 månaderna före datumet för den händelse som ger upphov till att sådana skulder har inträffat, eller 100 €, beroende på vilket som är störst. Detta påverkar inte vårt ansvar för bedräglig felaktig framställning eller felaktig framställning av en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

15. Gällande lagstiftning och efterlevnad av lagar

15.1. Förutom när tillämpliga obligatoriska lagar kan bestämma: (a) dessa Villkor och alla tvister eller anspråk (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande ska regleras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar, och (b) Irlands domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuella tvister eller anspråk (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor eller deras ämne eller bildning.

15.2. Andra tillämpliga obligatoriska lagar i andra stater kan gälla din användning av eSIM.

15.3. Tjänsten är inte avsedd att användas av någon person eller entitet i någon jurisdiktion eller något land där sådan användning skulle strida mot relevant lag eller bestämmelse. Följaktligen gör personer som väljer att få tillgång till Tjänsten och/eller Applikationen från platser som förbjuder sådan användning det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning som lokala lagar är tillämpliga.

16. Ändring av dessa Villkor

16.1. Vi kan komma att ändra villkoren i detta Avtal eller framtida villkor, inklusive de som är relaterade till våra Dataabonnemang, på följande grunder:

16.1.1. alla uppdaterade Villkor och nya villkor kommer att finnas tillgängliga i vår Applikation.

16.1.2. vi meddelar dig med adekvat varsel om vi gör några ändringar av detta Avtal. Du är fri att avbryta användningen av Tjänsten vid mottagandet av ett sådant meddelande, med förbehåll för följande undantag: (a) där sådan ändring uteslutande är till fördel för dig, (b) om sådan ändring är av rent administrativ karaktär, eller (c) där sådan ändring är påtvingad av tillämplig lag.

16.1.3. om du fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringen av detta Avtal har börjat, kommer du att anses ha accepterat ändringen.

17. Allmänt

17.1. Holafly kan överlåta, överföra eller substituera rättigheterna och skyldigheterna som härrör från detta Avtal utan Användarens uttryckliga samtycke och tillstånd till vilket företag som helst i sin grupp.

17.2. Om någon bestämmelse i detta avtal (eller en del av någon bestämmelse) är eller blir olaglig, ogiltig eller omöjlig att genomföra men skulle vara laglig, giltig och möjlig att genomföra om någon del av det raderades eller modifierades, ska bestämmelsen eller delbestämmelsen i fråga gälla med sådana raderingar eller modifieringar som kan vara nödvändiga för att göra bestämmelsen laglig, giltig och möjlig att genomföra.

17.3. Ingen underlåtenhet eller försening av någon av parterna att utöva någon rättighet eller gottgörelse enligt detta avtal ska tolkas som ett avstående från den rättigheten eller gottgörelsen och inte heller ska något enstaka eller partiellt utövande av någon rättighet eller gottgörelse hindra fortsatt utövande av den rättigheten eller gottgörelsen. Inget avstående från någon av parterna av något brott från den andra parten av någon bestämmelse i detta avtal ska betraktas som ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse. Rättigheterna och gottgörelserna enligt detta avtal är kumulativa och är inte exklusiva för några rättigheter eller gottgörelser enligt lag.

17.4. Detta avtal är utformat på engelska. I händelse av en konflikt mellan den engelska versionen av detta Avtal och alla översatta kopior av Avtalet så ska den engelska versionen ha företräde.

18. Holaflys kontaktuppgifter

För mer information om dessa Villkor, för att ge feedback eller för att skicka in ett klagomål kan du nå vårt team dygnet runt, 365 dagar om året via plattformarna nedan:

E-post: [email protected]

Chatt: Klicka bara på det röda popup-fönstret i det nedre högra hörnet på den här sidan.

WhatsApp: +1 661 384 8482 (denna linje är öppen 9:00–17:00 Centraleuropeisk tid)

Alla affärsförfrågningar ska skickas till: [email protected]