Språk
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikanska dollar
USD - $
Brittiska pund
GBP - £
Trustpilot

Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna integritetspolicy (“Meddelande“) är avsedd att informera dig om hur dina Personuppgifter kommer att hanteras av Holafly Limited (“Holafly” “vi ” “oss” eller “vår”) och anger informationen inklusive personlig information som beskrivs nedan om dig eller som du tillhandahåller oss (“Personuppgifter“) som kommer att samlas in och bearbetas av Holafly och/eller på dess vägnar av dess tredje parts tjänsteleverantörer när du kontaktar oss via våra kanaler, såsom vår applikation, webbplats eller när du har avtalat om våra tjänster. Vi är skyldiga att ge dig denna information, inklusive för att informera dig om dina dataskyddsrättigheter, enligt den Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (“GDPR“).

2. Holafly som personuppgiftsansvarig

För ändamålen med detta meddelande är den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter Holafly Limitemed adress 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland. Holafly ansvarar för dina Personuppgifter. 

Holafly har åtagit sig att respektera din grundläggande rätt till skydd av dina Personuppgifter och detta meddelande är avsett att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter.

3. Typer av Personuppgifter vi behandlar om dig

Kategori av Personuppgifter Detaljer
Webbplatsanvändning och Enhetsdata: När du besöker vår applikation eller vår webbplats.
 • Dina besök och interaktioner med vår webbplats inklusive vilka webbsidor du besöker, tid och datum för åtkomst, vad du klickar på, när du utför dessa åtgärder.
 • Din enhetsdata inklusive din IP-adress, platsdata, enhetstyp och språk, webbläsartyp och annan relaterad information, och
 • Alla länkade webbplatser som du kommer åt via webbplatsen
Merparten av dessa Personuppgifter samlas in med användning av cookies på Webbplatsen. Se vår Cookiepolicy för mer information om hur webbplatsen använder cookies.
Kunddata: När du köper ett eSIM eller dataabonnemang.
 • Fullständigt namn, titel, bosättningsland, nuvarande plats, bostadsadress, nätverksleverantör, telefonnummer, betalningsinformation, e-postadress, enhetstyp (t.ex. märke och modell), en kopia av ditt pass, körkort eller liknande dokumentation för identifiering (vid behov) och andra detaljer som rör dig när du interagerar med oss gällande köp av ett eSIM.

4. Källor till dina Personuppgifter

Under vårt avtalsförhållande med dig eller när du besöker vår webbplats eller applikation kommer vi att samla in Personuppgifter antingen: (1) direkt från dig, eller (2) indirekt från tredje part (till exempel när du har avtalat om våra tjänster, genom våra dotterbolag eller resebyråer). 

 • När du surfar på vår webbplats kan olika cookies och andra spårningsenheter installeras på din enhet, enligt vår Cookiepolicy. Där vi samlar in dina Personuppgifter genom att använda cookies på vår webbplats, som inte är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kräver vi ditt samtycke för att göra det.

5. I vilket syfte och på vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter?

Vi har i tabellen nedan angett det viktigaste sammanhanget på vilken (“Rättslig grund“) vi behandlar dina personuppgifter. Vi förklarar även hur (“Behandlingens natur“) och till vilka (“Syften“) vi erhåller och samlar in dina Personuppgifter.

Rätttslig grund Behandlingens natur och Syften Kategorier av Personuppgifter
Efterlevnad av en juridisk skyldighet
 • Holafly kan behandla dina Personuppgifter där det är nödvändigt för att följa rättsliga skyldigheter som vi är föremål för enligt EU och/eller tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till att skydda och följa förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter.

Kunddata Webbplatsdata
Utförande av ett kontrakt
 • För att ge dig tillgång till webbplatsen och för att tillåta dig att använda webbplatsen.
 • För att hantera köpet av ditt eSIM eller dataabonnemang som vi säljer på vår webbplats och betalningen kopplad till sådana produkter.
 • För att beräkna och utfärda avgifter för tjänster som vi tillhandahåller till dig.
 • För att granska och ta hand om kundincidenter, frågor, klagomål eller förfrågningar som rör våra produkter och tjänster.
 • Att hantera och utföra eventuella efterförsäljningstjänster.
 • För att hantera din registrering som användare av vår webbplats och/eller applikation, såväl som att ge dig åtkomst till Holaflys privata användarområde.

Kunddata Webbplatsdata
Legitimt intresse
 • För att underlätta användningen av ditt eSIM eller dataabonnemang, inklusive administrationen av ditt konto, och för att ge dig kundservice.
 • För att bättre förstå hur våra kunder använder webbplatsen för att förbättra den. För att skräddarsy produkter och tjänster till dig och, om du samtycker till direkt marknadsföring, för att skräddarsy direkt marknadsföring.
 • För att övervaka och förhindra cybersäkerhetsproblem och obehörig användning av vår information, våra IT-system och/eller vår utrustning.
 • För att strömlinjeforma våra affärsprocesser genom att använda externa plattformar.
 • För att genomföra interna affärsgranskningar och vid behov kontakta kunden i händelse av att ett bedrägeri eller en identitetsstöld upptäcks eller det finns skäliga misstankar om bedrägeri, identitetsstöld eller olaglig aktivitet.
 • För att spela in samtal i utbildningssyfte och för att förbättra vår kundservice.
 • Att genomföra regelbundna granskningar av våra tjänster och genomföra nöjdhetsundersökningar för att utvärdera och förbättra kvaliteten på den tjänst vi tillhandahåller.
 • För att utföra alla andra aktiviteter som är nödvändiga för att driva vår verksamhet, inklusive systemtestning, nätverksövervakning, personalutbildning och kvalitetskontroll.

Kunddata Webbplats Data

6. Vem delar vi Personuppgifter med?

Beroende på Syftet med vilket vi behandlar dina Personuppgifter kan vi komma att dela sådana Personuppgifter med några eller alla av följande mottagare i den utsträckning som behövs:

 • Holaflys interna/inom grupp-enheter: Interna avdelningar och tjänster (som vår säljavdelning, marknadsavdelning eller IT-avdelning).
 • Telekommunikationstjänsteleverantörer: Tjänsteleverantörer som finns i rätt jurisdiktion för vilken eSIM-tjänsten köptes.
 • Tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter: Där vi är skyldiga att avslöja eller dela dina Personuppgifter för att följa alla juridiska eller regulatoriska skyldigheter eller begäran, såsom Revenue Commissioners, Department of Social Protection, Data Protection Commission, Workplace Relations Commission, de irländska domstolarna, En Garda Síochána eller andra tillämpliga myndigheter.  
 • Tredjepartsrådgivare/experter: Professionella rådgivare som tillhandahåller professionella tjänster till oss t.ex. konsulter, juridiska rådgivare. 
 • Tredjepartstjänsteleverantörer: Vi anlitar tredjepartsleverantörer som kan behandla dina Personuppgifter på våra vägnar för ovanstående syften. Dessa inkluderar följande:
  • Administrativa tjänster. 
  • Marknadsföring och kommunikationstjänster.
  • Tjänster för företagens sociala ansvar. 
  • Underhållstjänster.
  • Fysiska säkerhetstjänster. 
  • Arkivering, förvaring, lagring och digitaliseringstjänster.
  • Tjänster för dokumentborttagning och destruktion.
  • Backoffice-tjänster. 
  • IT-tjänster.

7. Internationella dataöverföringar

Användare bosatta i Europeiska unionen bör notera att dina Personuppgifter kommer att överföras till vissa mottagare (främst våra externa tjänsteleverantörer) som är belägna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) i länder med lagar och praxis som inte innehåller motsvarande dataskyddsrättigheter för dina personuppgifter (t.ex. Thailand, Colombia). Där sådana överföringar sker, säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats genom att säkerställa att: a) överföringar inte sker utan vårt föregående skriftliga bemyndigande och b) att en lämplig överföringsmekanism, såsom modul 2 i standardavtalsklausulerna (som godkänts av Europeiska kommissionen) eller ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen, finns på plats för att skydda dina Personuppgifter. Om du vill veta mer om eventuella överföringar som påverkar dina Personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka e-post till [email protected].

8. Dina dataskyddsrättigheter.

Rättighet Ytterligare information
Rätt till åtkomst
Du har rätt att begära en kopia av de Personuppgifter som Holafly har om dig och att få tillgång till de Personuppgifter som vi har om dig.
Rätt att invända Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter där Holafly behandlar dina Personuppgifter på den rättsliga grunden för att utöva sina legitima intressen.
Rätt till rättelse Du har rätt att få eventuella felaktiga Personuppgifter som Holafly har om dig uppdaterade eller korrigerade.
Rätt till radering Under vissa omständigheter kan du även få dina Personuppgifter raderade. Till exempel, om du utövar din rätt att invända och Holafly inte har en tvingande anledning att behandla dina Personuppgifter eller om vi inte längre behöver dina Personuppgifter för de ändamål som anges i detta Meddelande.
Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att be Holafly att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter i vissa fall, inklusive om du anser att Personuppgifterna som vi har om dig är felaktiga eller om vår användning av dina Personuppgifter är olaglig.
Rätt till dataportabilitet Du kan begära att Holafly tillhandahåller dig med dina Personuppgifter som du har gett Holafly i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Rätt att framföra klagomål Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller på den plats där en påstådd överträdelse inträffade. Den relevanta tillsynsmyndigheten på Irland är Data Protection Commission. För ytterligare information kan du gå till www.dataprotection.ie
Rätt att invända mot automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för Personuppgiftsansvariga eller på liknande sätt väsentligt påverkar dem. Vi kanske inte kan följa denna begäran om behandlingen är nödvändig för att ingå eller utföra vårt avtal med dem eller när behandlingen är tillåten enligt en lag som vi lyder under.

9. Så länge behåller vi dina Personuppgifter.

I allmänhet kommer vi att lagra dina Personuppgifter i enlighet med våra skyldigheter enligt tillämpliga irländska lagar och EU-lagar och/eller så länge vi har en relation med dig plus en rimlig tidsperiod efter det. Dina Personuppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt mot bakgrund av det eller de syften som de erhölls för. Kriterierna som används för att fastställa lagringsperioderna inkluderar:

 • Längden på avtalsförhållandet plus 7,5 år efter det från uppsägningsdatumet.
 • Huruvida lagring är vettig i ljuset av Holaflys rättsliga ställning (såsom med avseende på preskriptionsregler, rättstvister eller regulatoriska utredningar).
 • Huruvida det finns en rättslig skyldighet som Holafly är föremål för, och/eller 
 • 6 månader för anslutningshistorik och samtalsinspelning.

10. Barns Personuppgifter

Holafly förstår vikten av att skydda Personuppgifter om barn, som vi anser vara en individ under 18 år på Irland eller motsvarande ålder enligt lag i din jurisdiktion.

Barn under 18 år är förbjudna att använda Holaflys tjänster. Vi samlar inte in (eller tillåter medvetet att tredje part samlar in) Personuppgifter från personer under 18 år. Om vi blir varse om att Personuppgifter har samlats in från en person under 18 år kommer vi att radera dessa Personuppgifter och avsluta den personens konto så snabbt som möjligt.

11. Vem ska jag kontakta för att utöva mina dataskyddsrättigheter eller för frågor som rör mina Personuppgifter?

Holafly har ett dataskyddsombud i enlighet med tillämpliga lagar. Om du har några frågor om informationen i detta Meddelande eller vill utöva dina dataskyddsrättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected] eller vår kundtjänst på [email protected].

12. Uppdateringar av detta Meddelande och annan information.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla detta Meddelande uppdaterat. Detta Meddelande kommer regelbundet att granskas och kan ändras och uppdateras från tid till annan vid behov. Alla uppdateringar av detta Meddelande kommer att publiceras på den här sektionen av webbplatsen.

Detta Meddelande är utformat på engelska. I händelse av en konflikt mellan den engelska versionen av detta Meddelande och alla översatta kopior av Meddelandet så ska den engelska versionen ha företräde.

Denna integritetspolicy har reviderats och publicerats den 1 januari 2024.