Språk
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikanska dollar
USD - $
Brittiska pund
GBP - £
Trustpilot

Vilkår for bruk

1. Introduktion

1.1. Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal (“Avtal“) mellan dig (”Användaren”) och Holafly Limited, ett privat aktiebolag som är inkorporerat och registrerat på Irland med företagsregistreringsnummer 745325 och har sitt registrerade kontor på 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland (“Holafly“, “vi” eller “oss“), gällande din åtkomst till och användning av Holaflys webbplats eller mobil-app (“Applikationen”).

1.2. Genom att använda applikationen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla dessa Användarvillkor är du uttryckligen förbjuden att använda Applikationen och du måste omedelbart sluta att använda den.

1.3. Ditt användande av Applikationen kan vara föremål för andra villkor eller dokument som kan publiceras i Applikationen från tid till annan, inklusive de som är relaterade till köp av ett förbetalt eSIM med datatjänstabonnemang baserade på eSIM-teknik (“Tjänsten“).

1.4. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa Användarvillkor för framtida referens.

2. Registrering

2.1. Användaren är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få tillgång till Applikationen, inklusive, utan begränsning:

2.1.1. registrera (där så krävs) för Tjänsten genom Applikationen genom att tillhandahålla Användarens för- och efternamn och en verifierbar e-postadress samt

2.1.2. läsa vår Cookiepolicy och Integritetspolicy, som finns tillgängliga i Applikationen.

2.2. Minderåriga är förbjudna att använda Applikationen. Om du är under 18 år har du inte rätt att använda Tjänsten och du måste omedelbart sluta använda Applikationen.

3. Användarens skyldigheter

3.1. Användaren godkänner att den ska:

3.1.1. använda Applikationen i enlighet med dessa Användarvillkor.

3.1.2. där så krävs, lämna sann, korrekt och fullständig registreringsinformation och att hålla denna information uppdaterad.

3.1.3. där så krävs, hålla alla lösenord konfidentiella och vara ansvarig för användning av Användarens konto och lösenord, och

3.1.4. använda Applikationen i enlighet med alla tillämpliga lagar och bestämmelser i det land där Användaren befinner sig. 

3.2. Användaren samtycker till och erkänner att det är förbjudet att utföra någon av följande handlingar när man använder Applikationen:

3.2.1. delta i någon åtgärd som är bedräglig, kriminell eller olaglig eller som gör att nätverket försämras eller skadas

3.2.2. skicka eller ladda upp något som är (eller kan anses vara) ärekränkande, stötande, obscent eller diskriminerande.

3.2.3. intrång i Holaflys eller någon annans immateriella rättigheter.

3.2.4. få obehörig åtkomst till datorer, data, system, konton eller nätverk.

3.2.5. reproducera, duplicera, kopiera eller sälja någon del av Applikationen i strid med bestämmelserna i Användarvillkoren.

3.2.6. avsiktligt störa driften av någons webbplats, app, server eller företag, och

3.2.7. använda Applikationen i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt och

3.2.8. använda Applikationen för maskininlärning, språkmodeller för maskininlärning och/eller artificiell intelligens-relaterade ändamål (inklusive träning eller utveckling av sådana teknologier), eller för text- och dataaggregering, analys eller mineringsändamål (inklusive för att generera mönster, trender eller korrelationer).

3.3. Om du har registrerat i Applikationen för tjänsten så förbehåller sig Holafly, efter eget gottfinnande och utan ansvar gentemot användaren, rätten att ta bort en Användares Applikationskonto och diskvalificera en Användare från framtida användning av Applikationen. Holafly kan ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som en Användare väljer om den efter eget gottfinnande bestämmer att ett sådant användarnamn är stötande. 

3.4. Användaren samtycker till att Holafly kan stänga av en Användares åtkomst till Applikationen i händelse av brott mot dessa Användarvillkor. Användaren är ansvarig och ska betala alla avgifter som ska betalas enligt dessa Användarvillkor, om tillämpligt, inklusive när Holaflys avstängning av en Användares Applikationskonto resulterar i en annullering av Tjänsten. Holafly förbehåller sig rätten att söka gottgörelse och skadestånd (inklusive juridiska kostnader) i den utsträckning som lagen tillåter.

4. Immateriella rättigheter

4.1. Om inget annat anges är Applikationen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesigner, ljud, video, text, fotografier och grafik i Applikationen (kollektivt kallat “Innehållet“) och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (”Varumärkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter. Innehållet och Märkena tillhandahålls i applikationen i den utsträckning det är tillåtet enligt lag ”I BEFINTLIGT SKICK” endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor får ingen del av Applikationen och inget Innehåll eller Märken kopieras, reproduceras, aggregeras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

4.2. Om du är berättigad att använda Applikationen får du en begränsad licens för att få tillgång till och använda Applikationen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av Innehållet som du har fått tillgång till enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till Applikationen, Innehållet och Märkena.

5. Dataskydd

5.1. Genom att använda Applikationen godkänner du att Holafly kommer att behandla personlig information om dig (“Personuppgifter“) för att göra Applikationen tillgänglig för dig, för att övervaka och förbättra Applikationen och för att förhindra obehörig användning av Applikationen.

5.2. För ytterligare information om hur användarnas Personuppgifter används eller för frågor om hur Applikationen behandlar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy om finns tillgänglig och vår Cookiepolicy.

6. Gällande lagstiftning och efterlevnad av lagar

6.1. Förutom när tillämpliga obligatoriska lagar kan bestämma: (a) dessa Användarvillkor och alla tvister eller anspråk (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande ska regleras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar, och (b) Irlands domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuella tvister eller anspråk (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med dessa Användarvillkor eller deras ämne eller bildning.

6.2. Andra tillämpliga obligatoriska lagar i andra stater kan gälla din användning av Applikationen.

6.3.Applikationen är inte avsedd att användas av någon person eller entitet i någon jurisdiktion eller något land där sådan användning skulle strida mot relevant lag eller bestämmelse. Följaktligen gör personer som väljer att få tillgång till Applikationen från platser som förbjuder användning av Applikationen det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning som lokala lagar är tillämpliga.

7. Användargenererade bidrag

7.1. Användaren kan använda en funktion som tillåter dem att ladda upp innehåll till, eller att skicka information till oss, i Applikationen (sammantaget “Bidrag“). Bidragen kan vara synliga för andra användare av applikationen och via webbplatser från tredje part. Alla bidrag som du överför kan därför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära.

8. Skadestånd

8.1. Användaren samtycker till att hålla Holafly och dess dotterbolag, affiliates, tjänstemän, agenter, partners, anställda och tjänsteleverantörer skadeslösa mot alla förluster, kostnader, avgifter, krav, förfaranden, skador, åtgärder, utgifter och anspråk oavsett vilka som uppstår av oss som ett resultat av:

8.1.1. ett brott från dig mot dessa Användarvillkor, och/eller

8.1.2. alla andra frågor som uppstår ur eller i samband med någon användning du kan ha av Applikationen på annat sätt än i enlighet med dessa Användarvillkor.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utesluter vi allt ansvar (oavsett om det härrör från kontavtal, i vårdslöshet eller på annat sätt) för alla förluster eller skador som du kan ådra dig i samband med användning av vår Applikation och alla webbplatser som är länkade till vår Applikation och allt material som publiceras i den. Detta påverkar inte vårt ansvar för bedräglig felaktig framställning eller felaktig framställning av en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

10. Allmänt 

10.1. Holafly kan överlåta, överföra eller substituera rättigheterna och skyldigheterna som härrör från detta Avtal utan Användarens uttryckliga samtycke och tillstånd till vilket företag som helst i sin grupp.

10.2. Om någon bestämmelse i detta avtal (eller en del av någon bestämmelse) är eller blir olaglig, ogiltig eller omöjlig att genomföra men skulle vara laglig, giltig och möjlig att genomföra om någon del av det raderades eller modifierades, ska bestämmelsen eller delbestämmelsen i fråga gälla med sådana raderingar eller modifieringar som kan vara nödvändiga för att göra bestämmelsen laglig, giltig och möjlig att genomföra.

10.3. Ingen underlåtenhet eller försening av någon av parterna att utöva någon rättighet eller gottgörelse enligt detta avtal ska tolkas som ett avstående från den rättigheten eller gottgörelsen och inte heller ska något enstaka eller partiellt utövande av någon rättighet eller gottgörelse hindra fortsatt utövande av den rättigheten eller gottgörelsen. Inget avstående från någon av parterna av något brott från den andra parten av någon bestämmelse i detta avtal ska betraktas som ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse. Rättigheterna och gottgörelserna enligt detta avtal är kumulativa och är inte exklusiva för några rättigheter eller gottgörelser enligt lag.

10.4. Detta avtal är utformat på engelska. I händelse av en konflikt mellan den engelska versionen av detta Avtal och alla översatta kopior av Avtalet så ska den engelska versionen ha företräde.

11. Ändring av dessa Användarvillkor

11..1. Vi kan komma att ändra villkoren i dessa Användarvillkor eller framtida villkor, inklusive de som är relaterade till vår Tjänst, på följande grunder:

11.1.1. alla uppdaterade Användarvillkor och nya villkor kommer att finnas tillgängliga i vår Applikation.

11.1.2. vi meddelar dig med adekvat varsel om vi gör några ändringar av detta Avtal. Du är fri att avbryta användningen av Applikationen vid mottagandet av ett sådant meddelande, med förbehåll för följande undantag: (a) där sådan ändring uteslutande är till fördel för dig, (b) om sådan ändring är av rent administrativ karaktär, eller (c) där sådan ändring är påtvingad av tillämplig lag.

11.1.3. om du fortsätter att använda Applikationen efter att ändringen av detta Avtal har börjat, kommer du att anses ha accepterat ändringen.

12. Holaflys kontaktuppgifter

12.1. För mer information om dessa Användarvillkor, för att ge feedback eller för att skicka in ett klagomål kan du nå vårt team dygnet runt, 365 dagar om året via plattformarna nedan:

  • E-post: [email protected] 
  • Chatt: Klicka bara på det röda popup-fönstret i det nedre högra hörnet på den här sidan.
  • WhatsApp: +1 661 384 8482 (denna linje är öppen 9:00–17:00 Centraleuropeisk tid)
  • Alla affärsförfrågningar ska skickas till: [email protected]