Språk
Valuta
Norske Kroner
NOK - kr
Euro
EUR - €
Trustpilot

VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

1. Innledning

1.1. Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale («avtale») mellom deg («brukeren») og Holafly Limited, et privat aksjeselskap registrert i Irland med organisasjonsnummer 745325 og med hovedkontor i 6. etasje, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland («Holafly», «vi» eller «oss»), om din tilgang til og bruk av Holaflys nettsted eller mobilapp («appen»).

1.2. Ved å gå inn på appen samtykker du i å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke er enig i disse bruksvilkårene, har du uttrykkelig forbud mot å bruke appen, og du må slutte å bruke appen umiddelbart.

1.3. in bruk av appen kan være underlagt andre vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på appen fra tid til annen, inkludert de som gjelder kjøp av et forhåndsbetalt eSIM-kort med datatjenesteplaner basert på eSIM-teknologi («tjenesten»).

1.4. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse bruksvilkårene for fremtidig referanse.

2. Registrering

2.1. Brukeren skal være ansvarlig for å gjøre alle nødvendige tiltak for å få tilgang til appen, inkludert, uten begrensning:

2.1.1. registrering (der det kreves) for tjenesten gjennom appen ved å oppgi brukerens for- og etternavn og verifiserbar e-postadresse; og

2.1.2. lese retningslinjene våre for informasjonskapsler og personvernerklæringen, som er tilgjengelige i appen [og som det lenkes til nedenfor].

2.2. Mindreårige har forbud mot å bruke appen. Hvis du er under 18 år, har du ikke rett til å benytte deg av tjenesten, og du må slutte å bruke appen umiddelbart.

3. Brukerforpliktelser

3.1. Brukeren samtykker i at han/hun skal:

3.1.1. bruke appen i samsvar med disse bruksvilkårene;

3.1.2. der det er nødvendig, sende inn sann, nøyaktig og fullstendig registreringsinformasjon, og holde slik informasjon oppdatert;

3.1.3. der det kreves, holde eventuelle passord konfidensielle og være ansvarlig for bruk av brukerens konto og passord; og

3.1.4. bruke appen i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter i landet der brukeren befinner seg.

3.2. Brukeren godtar og erkjenner at det er forbudt å utføre noen av følgende handlinger ved bruk av appen:

3.2.1. engasjere seg i enhver handling som er uredelig, kriminell eller ulovlig eller forårsaker at nettverket blir svekket eller skadet;

3.2.2. sende eller laste opp noe som er (eller kan anses for å være) ærekrenkende, støtende, uanstendig eller diskriminerende;

3.2.3. krenkelse av Holaflys eller andres immaterielle rettigheter;

3.2.4. få uautorisert tilgang til datamaskiner, data, systemer, kontoer eller nettverk;

3.2.5. reprodusere, duplisere, kopiere eller selge noen del av appen i strid med bestemmelsene i bruksvilkårene;

3.2.6. bevisst forstyrre driften av noens nettsted, app, server eller virksomhet; og

3.2.7. bruke appen med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte; og

3.2.8. bruk av appen til maskinlæring, maskinlæringsspråkmodeller og/eller kunstig intelligens-relaterte formål (inkludert opplæring eller utvikling av slike teknologier), eller for tekst- og dataaggregering, analyse eller utvinning (inkludert for å generere mønstre, trender eller korrelasjoner).

3.3. Hvis du har registrert deg i appen for tjenesten, forbeholder Holafly seg, etter eget skjønn og uten ansvar overfor brukeren, retten til å fjerne en brukers appkonto og å diskvalifisere en bruker fra fremtidig bruk av appen. Holafly kan fjerne, kreve tilbake eller endre et brukernavn som en bruker velger, hvis Holafly etter eget skjønn fastslår at et slikt brukernavn er upassende.

3.4. Brukeren samtykker i at Holafly kan suspendere en brukers tilgang til appen i tilfelle brudd på disse bruksvilkårene. Hvis det er aktuelt skal brukeren være ansvarlig og betale alle kostnader som skyldes i henhold til disse bruksvilkårene, inkludert der Holaflys suspensjon av en brukers appkonto resulterer i avbrytelse av tjenesten. Holafly forbeholder seg retten til å søke rettsmidler og erstatning (inkludert juridiske kostnader) i den utstrekning loven tillater det.

4. Immaterielle rettigheter

4.1. Med mindre annet er angitt, er appen vår (eller lisensgiverens) proprietære eiendom, og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk i appen vår (samlet kalt «innholdet») og varemerkene, tjenestemerkene og logoene som finnes der («merkene») eies eller kontrolleres av oss eller lisensieres til oss, og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker og ulike andre immaterielle rettigheter. Innholdet og merkene er gitt i appen på «som det er»-basis i den grad loven tillater det, bare for din informasjon og personlige bruk. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse bruksvilkårene, kan ingen del av appen og ikke noe innhold eller noen merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes til noe kommersielt formål, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

4.2. Hvis du er kvalifisert til å bruke appen, får du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke appen og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en hvilken som helst del av innholdet som du på riktig måte har fått tilgang til, utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i og til appen, innholdet og merkene.

5. Databeskyttelse

5.1. Ved å bruke appen erkjenner du at Holafly behandler personopplysninger knyttet til deg («personopplysninger») for å gjøre appen tilgjengelig for deg, for å overvåke og forbedre appen og for å forhindre uautorisert bruk av appen.

5.2. For ytterligere informasjon om hvordan brukernes personopplysninger brukes, eller for eventuelle spørsmål om hvordan appen behandler personopplysningene dine, kan du se personvernerklæringen vår som er tilgjengelig [her] og retningslinjene for informasjonskapsler [her].

6. Gjeldende lov og juridisk etterlevelse

6.1. Med unntak av hva gjeldende obligatoriske lover kan bestemme: (a) disse bruksvilkårene og eventuelle tvister eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres gjenstand eller dannelse skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Irland, og (b) domstolene i Irland skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene eller deres gjenstand eller dannelse.

6.2. Andre gjeldende obligatoriske lover i andre stater kan også gjelde for din bruk av appen.

6.3. Appen er ikke ment for bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik bruk ville være i strid med relevant lov eller forskrift. Personer som velger å bruke appen på steder som forbyr bruk av appen, gjør det på eget initiativ og er selv ansvarlig for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

7. Brukergenererte bidrag

7.1. Brukeren kan bruke en funksjon som gjør det mulig for dem å laste opp innhold til eller sende informasjon til oss via appen (samlet kalt «bidrag»). Bidrag kan være synlige for andre brukere av appen og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan alle bidrag du overfører bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære.

8. Skadesløshet

8.1. Brukeren samtykker i å holde Holafly og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, partnere, ansatte og tjenesteleverandører skadesløse for alle tap, kostnader, gebyrer, retterganger, saksbehandling, skader, handlinger, utgifter og krav som pådras av oss som følge av:

8.1.1. brudd fra din side på disse bruksvilkårene; og/eller

8.1.2. enhver annen sak som oppstår som følge av eller i forbindelse med enhver bruk du kan gjøre av appen på annen måte enn i samsvar med disse bruksvilkårene.

9. Ansvarsbegrensning

9.1. I den grad loven tillater det utelukker vi alt ansvar (enten det oppstår i kontrakt, ved uaktsomhet eller på annen måte) for tap eller skade som du kan pådra deg i forbindelse med bruk av appen vår, ethvert nettsted knyttet til appen vår og alt materiale som er lagt ut der. Dette påvirker ikke vårt ansvar for feilaktig eller uriktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

10. Generelt

10.1. Holafly kan tildele, overføre eller overta rettighetene og forpliktelsene som følger av denne avtalen til ethvert selskap i sin gruppe uten uttrykkelig samtykke og tillatelse fra brukeren.

10.2. Hvis en bestemmelse i denne avtalen (eller en del av en bestemmelse) på noe tidspunkt er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, men ville vært lovlig, gyldig og rettskraftig hvis en del av den ble slettet eller endret, skal den aktuelle bestemmelsen eller delbestemmelsen gjelde med slike slettinger eller endringer som kan være nødvendige for å gjøre bestemmelsen lovlig, gyldig og rettskraftig.

10.3. Ingen unnlatelse eller forsinkelse av noen av partene til å utøve noen rettighet eller noe rettsmiddel i henhold til denne avtalen skal tolkes som en fraskrivelse av denne rettigheten eller rettsmiddelet, og noen enkelt eller delvis utøvelse av noen rettighet eller noe rettsmiddel skal heller ikke utelukke videre utøvelse av denne rettigheten eller rettsmiddelet. Ingen fraskrivelse fra noen av partene for eventuelle brudd av den andre på noen bestemmelse i denne avtalen skal anses som en fraskrivelse av foregående eller påfølgende brudd. Rettighetene og rettsmidlene gitt i henhold til denne avtalen er kumulative og utelukker ikke rettigheter eller rettsmidler gitt ved lov.

10.4. Denne avtalen er utarbeidet på engelsk. I tilfelle det er en konflikt mellom denne engelskspråklige versjonen av avtalen og eventuelle oversatte kopier av avtalen, skal den engelske versjonen ha forrang.

11. Endring i disse bruksvilkårene

11.1. Vi kan endre noen av vilkårene i disse bruksvilkårene eller eventuelle fremtidige vilkår og betingelser, inkludert de som er knyttet til tjenesten vår, på følgende grunnlag:

11.1.1. eventuelle oppdaterte bruksvilkår og nye vilkår blir tilgjengelige i appen vår;

11.1.2. vi varsler deg i god tid hvis vi gjør endringer i denne avtalen. Du står fritt til å trekke deg fra å bruke tjenesten ved mottak av en slik melding, med følgende unntak: (a) der en slik endring utelukkende er til fordel for deg; (b) der en slik endring er av ren administrativ art, eller (c) der en slik endring er pålagt av gjeldende lover;

11.1.3. hvis du fortsetter å bruke appen etter at endringen av denne avtalen begynner, anses det som at du aksepterer denne endringen.

12. Holaflys kontaktinformasjon

12.1. Hvis du ønsker mer informasjon om disse bruksvilkårene, vil gi tilbakemelding eller ønsker å klage, kan du nå teamet vårt døgnet rundt, 365 dager i året på plattformene som er oppført nedenfor:

  • E-post: help@holafly.com 
  • Chat: Bare klikk på det røde popup-vinduet nederst til høyre på denne siden.
  • WhatsApp: +1 661 384 8482 (denne linjen er åpen kl. 09.00–17.00 sentraleuropeisk tid).
  • Alle forretningsforespørsler skal sendes til: afiliacion@holafly.com