שפה
מטבע
שקל ישראלי חדש
ILS - ₪
יוֹרוֹ
EUR - €
Trustpilot

תנאי השימוש באתר

1. מבוא

1.1 תנאי השימוש האלה מהווים הסכם מחייב מבחינה חוקית (“הסכם“) שנערך בינך (“המשתמש“) לבין Holafly בע”מ, חברה פרטית בע”מ שמאוגדת ורשומה באירלנד תחת מספר רישום 745325 וכתובת המשרד, הרשומה בכתובת הבאה: 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland (“אנחנו“, “אותנו“, או “Holafly“), בנוגע לגישה לשימוש באתר Holafly או ביישום לנייד (“היישום“) על ידך.

1.2 גישה ליישום מהווה הסכמה להיקשר על פי תנאי השימוש האלה. אם אינך רוצה להסכים לתנאי השימוש האלה, אז אסור לך באופן מפורש להשתמש ביישום ועליך לעצור את השימוש בו באופן מיידי.

1.3 שימושך ביישום עשוי להיות כפוף לתנאים ולהתניות או למסמכים אחרים שיפורסמו ביישום מעת לעת, כולל אלה שקשורים לרכישת eSIM משולם מראש, עם תוכניות שירותי נתונים המבוססות על טכנולוגיית eSIM (“השירות“).

1.4 אנו ממליצים להדפיס העתק של תנאי שימוש אלה לסימוכין בעתיד.

2. הרשמה

2.1 המשתמשים יהיו אחראים לכל הסידורים הנחוצים כדי לקבל גישה ליישום, כולל בין היתר:

2.1.1 הרשמה (ככל שנדרש) לשירות באמצעות היישום, על ידי מסירת שם פרטי ושם משפחה של המשתמש וכתובת אימייל ניתנת לאימות;

2.1.2 וגם קריאת מדיניות הקוקיז ומדיניות הפרטיות שלנו, הזמינות ביישום [ובקישור להלן]

2.2 אסור לקטינים להשתמש ביישום. אם הינך מתחת לגיל 18, אין לך זכות לשימוש בשירות ועליך לעצור את השימוש ביישום מיידית.

3. התחייבויות המשתמשים

3.1 המשתמש מתחייב:

3.1.1 להשתמש ביישום תוך עמידה בתנאים ובהתניות;

3.1.2 איפה שנדרש, יש להגיש פרטי הרשמה אמיתיים, מדויקים ושלמים, ולעדכן פרטים אלה לפי הצורך;

3.1.3 איפה שנדרש, יש להגן על סיסמאות ולנהוג באחריות בנוגע לשימוש בחשבון המשתמש והסיסמה;  

3.1.4 להשתמש ביישום בהתאם לכל חוק ותקנה ישימים במדינה שבה נמצא המשתמש.. 

3.2 המשתמש מסכים ומקבל שאסור לבצע כל אחת מהפעולות הבאות בעת שימוש ביישום:

3.2.1 לבצע פעילות כלשהי של הונאה, פשע, או פעילות בלתי-חוקית או שגורמת פגיעה ברשת;

3.2.2 שליחה או העלאה של חומר כלשהו שהוא (או עלול להיחשב) משמיץ, פוגעני, מגונה, או מפלה;

3.2.3 הפרת זכויות הקניין הרוחני של Holafly או של כל אחד אחר;

3.2.4 השגת גישה בלתי-מורשית למחשבים, נתונים, מערכות, חשבונות, או רשתות;

3.2.5 שחזור, שכפול, העתקה, או מכירה של כל חלק שהוא של היישום תוך הפרת ההוראות בתנאי שימוש אלה;

3.2.6 הפרעה מכוונת לפעולת אתר, יישום, שרת או עסק של מישהו; וכן

3.2.7 שימוש ביישום למטרת פגיעה או ניסיון פגיעה בקטינים בכל צורה שהיא; וכן

3.2.8 שימוש ביישום לכל למידת מכונה, מודל שפה של למידת מכונה, ו/או למטרות הקשורות לבינה מלאכותית (כולל הכשרה או פיתוח של טכנולוגיות כנ”ל), או למטרות צבירה, ניתוח, או כרייה של נתונים וטקסט (כולל יצירת תבניות, מגמות או מתאמים).

3.3 אם נרשמת לשירות ביישום, חברת Holafly, בשיקול דעתה הבלעדי וללא אחריות כלפי המשתמש, שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבון יישום של משתמש, לפסול משתמש משימוש עתידי בשירות, או לפסול את המשתמש משימוש עתידי ביישום. חברת Holafly רשאית להסיר, להחזיר, או לשנות שם-משתמש שנבחר על ידי משתמש, אם היא קובעת בשיקול דעתה הבלעדי, כי שם כזה הוא מעורר התנגדות. 

המשתמש מסכים ש-Holafly עשויה להשעות את גישת המשתמש ליישום במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלה. המשתמש יהיה אחראי וישלם בעד כל החיובים החלים מכוח תנאי שימוש אלה, ככל שיחולו, כולל במקרה בו השעיה על ידי Holafly של חשבון היישום של המשתמש מובילה לביטול של השירות. חברת Holafly שומרת לעצמה את הזכות לתבוע תרופות ונזקים (כולל הוצאות משפטיות) ככל שמתיר החוק.

4. זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת, היישום הוא רכוש שלנו וכל קוד המקור, מסדי הנתונים, פונקציות, תוכנה, עיצובי האתרים, שמע, וידאו, טקסט, צילומים וגרפיקה ביישום (ביחד: “התוכן“), הסמלים המסחריים, סמלי השירות וסמלי הלוגו הכלולים בו (“הסמלים“) הם בבעלות או בשליטה או ברישיון שלנו, ומוגנים בחוקי זכויות יוצרים וסמלים מסחריים, כמו גם זכויות קניין רוחני אחרות. התוכן והסמלים מסופקים על ידי היישום, במידה שהחוק מתיר, “AS IS” לידיעתך ולשימושך האישי בלבד. למעט כפי שמצוין באופן מפורש בתנאי השימוש האלה, אין להעתיק, ליצור מחדש, לחבר, להפיץ מחדש, להעלות, לפרסם, להציג בציבור, לקודד, לתרגם, לשדר, לחלק, למכור, לרשות, או לעשות כל שימוש אסור בשום חלק של ה-eSIM, היישום, מסדי הנתונים, התוכן או הסמלים, לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש.

4.2 אם יש לך זכאות להשתמש ביישום, מוענק לך רישיון מוגבל לגישה ולשימוש ביישום ולהורדה או הדפסת עותק של חלק כלשהו של התוכן שלגביו קיבלת גישה בצורה נאותה ולשימושך האישי והבלתי-מסחרי בלבד. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך באופן מפורש על היישום, התוכן והסמלים.

5. הגנת נתונים

5.1 משמעות השימוש ביישום היא אישור ל-Holafly לעבד את פרטיך האישיים (“נתונים אישיים“) על מנת להנגיש לך את היישום, לנטר ולשפר את היישום ולמנוע שימוש אסור ביישום.

5.2 למידע נוסף על איזה שימוש נעשה בנתונים האישיים של משתמשים או בשאלות לגבי הדרך שבה היישום מעבד את הנתונים האישיים שלך, ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה [כאן] ואת מדיניות קבצי הקוקיז שלנ. [כאן].

6. החוק השלט ועמידה בחוק

6.1 למעט כפי שחוקים מחייבים ישימים עשויים לקבוע: (א) תנאי השימוש האלה וכל סכסוך או טענה (כולל סכסוכים וטענות לא חוזיים) שעולים מהם או מתוכנם או צורתם, יהיו נשלטים ומפורשים על פי החוק באירלנד, (ב) ובתי המשפט באירלנד יחזיקו בכוח השיפוט הבלעדי ליישוב כל סכסוך או טענה (כולל סכסוכים וטענות לא-חוזיים) שעולים מתנאי שימוש אלה או בקשר אליהם, לתוכנם או צורתם.

6.2 חוקים מחייבים ישימים אחרים של מדינות אחרות עשויים לחול על שימושך ביישום.

6.3 היישום אינו מיועד לשימוש כל אדם או ישות בתחום שיפוט או מדינה כלשהם, שבהם שימוש כזה עלול להיות מנוגד לחוקים ולתקנות רלוונטיים. בהתאם לכך, מי שרוצים לקבל גישה ליישום ממקומות שאוסרים שימוש כזה, עושים זאת ביוזמתם ונושאים באחריות הבלעדית לעמידה בחוקים, ככל שהחוקים המקומיים ישימים.

7. תרומות בהפקת המשתמש

ניתן להשתמש בתכונה שמאפשרת להעלות תוכן או להגיש לנו מידע באמצעות היישום (ביחד: “תרומות“). משתמשים אחרים יכולים לצפות בתרומות ביישום, או באתרים של צדדים שלישיים. ככאלה, התרומות ששידרת עשויות להיחשב לתוכן בלתי-מסווג ולא-קנייני.

8. פיצויים

8.1 המשתמש מסכים לפצות את Holafly ואת חברות המשנה שלה, שותפיה, מנהליה, סוכניה, עובדיה וספקי השירותים שלה, כנגד הפסדים, עלויות, חיובים, דרישות, הליכים, נזקים, פעולות, הוצאות ותביעות, שעשויים להיגרם לנו כתוצאה מ:

8.1.1 הפרה של תנאי השימוש האלה על ידיך; ו/או

8.1.2 כל עניין אחר שעשוי לעלות משימוש ביישום בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש האלה, או בקשר אליהם.

9. הגבלות ואחריות

אנו מסירים כל אחריות (בין שהיא עולה מהחוזה, מחידלון, או בכל צורה אחרת), עד כמה שהדבר מותר בחוק, לכל הפסדים או נזקים שעלולים לקרות לך בקשר לשימושך ביישום וכל אתר שמקושר ליישום שלנו וכל חומרים שמופיעים בו. זה לא משפיע על האחריות שלנו עקב פירוש שגוי במרמה או פירוש שגוי כעניין יסודי, או אחריות כלשהי אחרת שלא ניתן להסיר או להגביל תחת החוק הישים.

10. כללי

10.1 חברת Holafly רשאית להעניק, להעביר או לתחלף לכל חברה שהיא בקבוצה שלה את זכויותיה וחובותיה העולות מהסכם זה, ללא צורך בהסכמה המפורשת והאישור של המשתמשים.

10.2 אם בכל עת, התנאים של הסכם זה (או חלק מתנאים כלשהם) הופכים לבלתי-חוקיים, בלתי-תקפים, או בלתי-ניתנים לאכיפה, אבל היו חוקיים, תקפים, וניתנים לאכיפה אם חלק כלשהו מהם היה נמחק או עובר שינוי, התנאי או התנאי-החלקי המדובר יחול עם המחיקות או השינויים הנדרשים, כדי להופכו לחוקי, תקף וניתן לאכיפה.

10.3 שום חידלון או עיכוב של איזה מהצדדים במימוש זכות או תרופה כלשהי תחת הסכם זה לא ייחשבו כוויתור על אותה זכות או תרופה, ושום מימוש חלקי של זכות או תרופה אחת לא יוציא מהכלל את המשך מימוש אותה זכות או תרופה. שום ויתור מטעם איזה מהצדדים על הפרה על ידי הצד השני של תנאי כלשהו מהסכם זה לא ייחשב לוויתור על הפרה קודמת או עתידית. הזכויות והתרופות המובטחות בהסכם זה הן מצטברות ואינן מוציאות מהכלל שום זכות או תרופה המסופקת על פי חוק.

10.4 הסכם זה נערך בשפה האנגלית. במקרה שיש אי-התאמה בין הגרסה האנגלית של הסכם זה לבין העתק מתורגם כלשהו של ההסכם, הגרסה האנגלית קובעת.

11. שינויים בתנאי השימוש האלה

11.1 אנו רשאים לשנות כל אחד מהתנאים של תנאי שימוש אלה או כל תנאים והתניות עתידיים, כולל אלה הקשורים לשירות שלנו, על הבסיס הבא:

11.1.1 תנאי שימוש מעודכנים ותנאים חדשים יהיו זמינים ביישום שלנו;

11.1.2 ניידע אותך בעזרת הודעה מתאימה אם נעשה שינויים כלשהם בהסכם זה. יש לך הזכות להפסיק את השימוש ביישום בעת קבלת הודעה כאמור, בכפוף ליוצאים מהכלל הבאים: (א) כשהשינויים הם לטובתך בלבד; (ב) כששינוי כאמור הוא מנהלי בלבד; (ג) כששינוי כאמור נכפה מכוח החוק הישים.

11.1.3 המשך שימושך ביישום לאחר תחילת חלות השינוי בהסכם זה, נחשב להסכמתך לשינוי.

12. פרטי קשר של Holafly

למידע נוסף על תנאי השימוש האלה, כדי לספק משוב, או כדי להגיש תלונה, ניתן ליצור קשר עם הצוות שלנו 24/7, 365 ימים שנה באמצעות הפלטפורמות המפורטות להלן:

  • אימייל: [email protected] 
  • צ’ט: פשוט יש להקיש על הלחצן האדום בתחתית העמוד בצד ימין.
  • WhatsApp: +1 661 384 8482 (קו זה פועל בשעות 9.00 – 17.00 CET)
  • שאלות עסקיות יש לשלוח ל: [email protected]