Język
Waluta
Złoty polski
PLN - zł
Euro
EUR - €
Trustpilot

WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY

1. Wprowadzenie

 1. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę („Umowa”) zawartą między użytkownikiem („Użytkownik”) a Holafly Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii pod numerem rejestracyjnym 745325, z siedzibą pod adresem: 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlandia („Holafly”, „my” lub „nas”). Umowa ta obejmuje dostęp do witryny internetowej Holafly lub aplikacji mobilnej („Aplikacja”) i korzystanie z nich.
 2. Poprzez uzyskanie dostępu do Aplikacji, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania, zabrania mu się korzystania z Aplikacji i musi on natychmiast zaprzestać korzystania z niej.
 3. Korzystanie z Aplikacji może podlegać innym warunkom lub dokumentom, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Aplikacji, w tym, które odnoszą się do zakupu przedpłaconej karty eSIM z planami usług transmisji danych opartymi na technologii eSIM („Usługa”).
 4. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków użytkowania do wglądu w przyszłości.

2. Rejestracja

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Aplikacji, m.in. takich jak:
  1. zarejestrowanie się (tam, gdzie jest to wymagane) w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem Aplikacji poprzez podanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz możliwego do zweryfikowania adresu e-mail;
  2. przeczytanie naszych Zasad dotyczących plików cookie oraz , Polityki prywatnosci, które są dostępne w Aplikacji.
 2. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z Aplikacji. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, nie jest uprawniony do korzystania z Usługi i musi natychmiast zaprzestać korzystania z Aplikacji.

3. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zgadza się na:
  1. używać Aplikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania;
  2. tam, gdzie jest to wymagane, podawać prawdziwe, dokładne i kompletne informacje rejestracyjne oraz je aktualizować;
  3. tam, gdzie jest to wymagane, zachować poufność wszelkich haseł i ponosić odpowiedzialność za korzystanie z konta i hasła Użytkownika; 
  4. używać Aplikacji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami kraju, w którym Użytkownik przebywa. 
 2. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Aplikacji zabronione jest wykonywanie któregokolwiek z poniższych działań:
  1. angażowanie się w jakiekolwiek działania, które są oszustwem, przestępstwem lub są niezgodne z prawem albo powodują zakłócenie lub uszkodzenie sieci;
  2. wysyłanie lub przesyłanie czegokolwiek, co jest (lub może być uznane za) zniesławiające, obraźliwe, nieprzyzwoite lub dyskryminujące;
  3. naruszanie praw własności intelektualnej firmy Holafly lub kogokolwiek innego;
  4. uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do komputerów, danych, systemów, kont lub sieci;
  5. reprodukowanie, powielanie, kopiowanie lub sprzedawanie jakiejkolwiek części Aplikacji z naruszeniem postanowień Warunków użytkowania;
  6. celowe zakłócanie działania czyjejkolwiek witryny internetowej, aplikacji, serwera lub firmy;
  7. korzystanie z Aplikacji w celu wyrządzenia krzywdy lub próby wyrządzenia krzywdy osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;
  8. korzystanie z Aplikacji do celów związanych z uczeniem maszynowym, modelami językowymi uczenia maszynowego i/lub sztuczną inteligencją (w tym do szkolenia lub rozwoju takich technologii) lub do celów agregacji, analizy lub eksploracji tekstu i danych (w tym do generowania jakichkolwiek wzorców, trendów lub korelacji).
 3. W przypadku zarejestrowania w Aplikacji do Usługi firma Holafly, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji, a także zdyskwalifikowania Użytkownika przed używaniem Aplikacji w przyszłości. Holafly może usunąć, odebrać lub zmienić wybraną przez Użytkownika nazwę Użytkownika, jeśli stwierdzi, według własnego uznania, że dana nazwa Użytkownika jest niewłaściwa. 
 4. Użytkownik zgadza się, że firma Holafly może zawiesić dostęp Użytkownika do Aplikacji w przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność i uiszcza wszelkie opłaty należne zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, w tym w sytuacji zawieszenia nałożonego przez firmę Holafly na konto Użytkownika w Aplikacji, co skutkuje zawieszeniem działania Usługi. Holafly zastrzega sobie prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania (w tym kosztów prawnych) w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

4. Prawa własności intelektualnej

 1. O ile nie wskazano inaczej, Aplikacja jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, dźwięk, obraz, tekst, zdjęcia i grafika w Aplikacji (zbiorczo określane jako „Zawartość”) oraz zawarte w niej znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”) są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane oraz są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi, a także innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość i Znaki są udostępnione w Aplikacji „TAKIE JAKIE SĄ” w zakresie dozwolonym przez prawo w celach informacyjnych i do prywatnego użytku przez Użytkownika. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Aplikacji ani Zawartości lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, transferowana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu komercyjnym bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
 2. Jeżeli Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji, otrzymuje ograniczoną licencję na dostęp i używanie Aplikacji oraz na pobieranie i drukowanie kopii dowolnej części Zawartości, do której Użytkownik prawidłowo zyskał dostęp wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Aplikacji, Zawartości i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi.

5. Ochrona danych

 1. Poprzez używanie Aplikacji Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Holafly będzie przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkownika („Dane osobowe”) w celu udostępnienia Użytkownikowi Aplikacji, monitorowania i ulepszania Aplikacji oraz zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z Aplikacji.
 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania Danych osobowych Użytkowników, lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu w jaki Aplikacja może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności dostępną oraz z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie

6. Prawo właściwe i zgodność z prawem

 1. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej: (a) niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub utworzeniem, podlegają prawu Irlandii i będą interpretowane zgodnie z nim, oraz (b) sądy Irlandii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających z niniejszych Warunków użytkownika lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub utworzeniem.
 2. Do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika mogą mieć również zastosowanie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa innych państw.
 3. Aplikacja nie jest przeznaczona do użytku przez jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie użytkowanie byłoby sprzeczne z odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Aplikacji z lokalizacji, które zabraniają takiego korzystania, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli obowiązują i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

7. Wkład generowany przez Użytkownika

  Użytkownik może korzystać z funkcji, która umożliwia mu przesyłanie treści lub informacji do nas w Aplikacji (zbiorczo „Wkład”). Wkład może być widoczny dla innych Użytkowników Aplikacji i za pośrednictwem witryn internetowych Stron trzecich. W związku z tym wszelkie przekazywane przez Użytkownika treści mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone.

8. Rekompensata

 1. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę Holafly oraz jej podmioty zależne, stowarzyszone, członków zarządu, przedstawicieli, partnerów, pracowników i usługodawców przed wszelkimi stratami, kosztami, opłatami, żądaniami, postępowaniami, odszkodowaniami, działaniami, wydatkami i roszczeniami w jakikolwiek sposób poniesionymi przez nas w wyniku:
  1. naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania;
  2. wszelkich innych kwestii wynikających z lub w związku z korzystaniem z Aplikacji w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

  W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność (wynikającą z umowy, zaniedbania lub z innego powodu) za wszelkie straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Aplikacji i dowolnej witryny internetowej powiązanej z naszą Aplikacją, a także wszelkich materiałów na niej publikowanych. Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd, w tym wprowadzenie w błąd co do podstawowych kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Postanowienia ogólne

 1. Holafly może scedować, przenieść lub odstąpić dowolnej spółce ze swojej grupy prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez wyraźnej zgody i upoważnienia Użytkownika.
 2. Jeśli w dowolnym momencie jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy (lub część dowolnego postanowienia) jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, ale byłoby zgodne z prawem, ważne i wykonalne, gdyby jego część została usunięta lub zmodyfikowana, postanowienie lub część postanowienia, o którym mowa, będzie miało zastosowanie z takimi usunięciami lub modyfikacjami, jakie mogą być konieczne, aby postanowienie było zgodne z prawem, ważne i wykonalne.
 3. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego prawa lub środka prawnego, ani też żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie wyklucza dalszego wykonywania tego prawa lub środka prawnego. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do jakiegokolwiek naruszenia przez drugą stronę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za odstąpienie wyciągnięcia odpowiedzialności w stosunku poprzedniego lub kolejnego naruszenia. Prawa i środki prawne przewidziane w niniejszej Umowie kumulują się i nie wyłączają żadnych praw lub środków prawnych przewidzianych przez prawo.
 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. W przypadku sprzeczności między niniejszą wersją Umowy w języku angielskim a wszelkimi przetłumaczonymi kopiami Umowy, pierwszeństwo ma wersja angielska.

11. Zmiana postanowień niniejszych Warunków użytkowania

 1. Możemy zmienić dowolne Warunki użytkowania lub dowolne przyszłe warunki i zasady, w tym dotyczące naszej Usługi na następujących zasadach:
  1. Wszelkie zaktualizowane Warunki użytkowania oraz nowe warunki będą dostępne w naszej Aplikacji.
  2. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji niniejszej Umowy powiadomimy o tym Użytkownika z zachowaniem odpowiedniego okresu powiadomienia. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji po otrzymaniu takiego powiadomienia, z zastrzeżeniem następujących wyjątków: (a) zmiana jest korzystna wyłącznie dla użytkownika; (b) zmiana ma charakter czysto administracyjny lub (c) zmiana jest narzucona przez obowiązujące przepisy prawa.
  3. Jeśli Użytkownik nadal korzysta z Aplikacji po rozpoczęciu obowiązywania zmiany niniejszej Umowy, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował tę zmianę.

12. Dane kontaktowe Holafly

Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszych Warunków użytkowania, przekazać opinię lub złożyć skargę, możesz skontaktować się z naszym zespołem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku za pośrednictwem platform wymienionych poniżej kanałów:

 • E-mail: [email protected] 
 • Czat: naciśnij czerwone wyskakujące okienko w prawym dolnym rogu tej strony.
 • WhatsApp: +1 661 384 8482 (ta linia działa w godzinach 9:00-17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Wszelkie zapytania biznesowe należy kierować na adres: [email protected]