Język
Waluta
Złoty polski
PLN - zł
Euro
EUR - €
Trustpilot

ZASADY I WARUNKI

1. Wprowadzenie

 1. Niniejsze Zasady i warunki stanowią prawnie wiążącą umowę („Umowa”) zawartą między użytkownikiem („Użytkownik”) a Holafly Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii pod numerem rejestracyjnym 745325, z siedzibą pod adresem: 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlandia („Holafly”, „my” lub „nas”). Umowa ta obejmuje zakup przez Użytkownika międzynarodowego planu taryfowego na transmisję danych („Plan taryfowy na transmisję danych”) i dotyczy przedpłaconej karty eSIM („eSIM”) od Holafly („Usługa”) do użytku na urządzeniu prywatnym („Urządzenie”). 
 2. Przyszłe umowy między Użytkownikiem a firmą Holafly mogą podlegać także dodatkowym zasadom i warunkom lub zapisom w dokumentach, które mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej lub w aplikacji („Aplikacja”). 
 3. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Zasad i warunków, aby były dostępne do wglądu w przyszłości.

2. Rejestracja

Użytkownik może się zarejestrować w celu zakupu karty eSIM poprzez naszą Aplikację. Aby się zarejestrować i kupić kartę eSIM, Użytkownik musi zaakceptować Warunki użytkowania. Polityka prywatności Holafly i Zasady dotyczące plików cookie są wyświetlane w Aplikacji w chwili rejestrowania się przez Użytkownika w celu zakupu karty eSIM.

3. Kupno i aktywacja karty eSIM

 • Jeśli Użytkownik zakupi od nas kartę eSIM (za pośrednictwem Aplikacji), zawiera z nami umowę na zakup karty eSIM i zgadza się uiścić na naszą rzecz wszelkie stosowne opłaty zgodnie z Planem taryfowym na transmisję danych dotyczącym zakupionej karty eSIM. 
 • Z chwilą dostarczenia do Użytkownika karty eSIM Użytkownik ponosi za nią pełną odpowiedzialność. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia swojego Urządzenia przed uiszczeniem pełnej opłaty za kartę eSIM, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty nam pełnej ceny karty eSIM. 
 • Użytkownik może kupić kartę eSIM od partnerów firmy Holafly („Strony trzecie”). Jeśli Użytkownik zakupi kartę eSIM za pośrednictwem Strony trzeciej, oznacza to zawarcie umowy przez Użytkownika ze Stroną trzecią na zakup karty eSIM, a firma Holafly nie jest stroną takiej umowy. 
 • Holafly udostępnia Plany taryfowe na transmisję danych odnoszące się do określonych krajów. Holafly zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności takich Planów taryfowych na transmisję danych w niektórych jurysdykcjach. Użytkownicy mogą wyszukiwać, wybierać i kupować Plany taryfowe na transmisję danych w Aplikacji lub poprzez Strony trzecie.
 • Korzystając z Usługi, Użytkownik potwierdza, że posiada odblokowane Urządzenie kompatybilne z kartą eSIM, które jest wymagane, aby móc korzystać z karty eSIM.

4. Czas trwania i rozwiązanie Umowy

 1. Niniejsza Umowa obowiązuje od chwili zakupu karty eSIM przez Użytkownika. Po pobraniu karty eSIM na Urządzenie i aktywacji Planu taryfowego na transmisję danych, pobrana karta eSIM pozostanie na Urządzeniu po wykorzystaniu środków z Planu taryfowego na transmisję danych lub po wygaśnięciu Planu taryfowego na transmisję danych. Użytkownik może usunąć kartę eSIM za pośrednictwem ustawień Urządzenia w dowolnym momencie, jednak zalecamy, aby Użytkownik nie usuwał karty eSIM, dopóki Plan taryfowy na transmisję danych Użytkownika nie zostanie wykorzystany lub nie wygaśnie. Pobranie karty eSIM i aktywacja dowolnego Planu taryfowego na transmisję danych może wymagać stabilnego połączenia z Internetem.
 2. Okres obowiązywania niniejszej Umowy będzie trwał do momentu wygaśnięcia Planu taryfowego na transmisję danych lub do momentu wykorzystania środków zgodnie z zakupionym Planem taryfowym na transmisję danych.
 3. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast po wystąpieniu któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
  1. zużycie lub wygaśnięcie Planu taryfowego na transmisję danych przez Użytkownika zgodnie z punktem 4.2.; 
  2. zawieszenie przez Holafly korzystania przez Użytkownika z karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych z powodu naruszenia niniejszych Zasad i warunków (w tym naruszenia obowiązujących przepisów prawa).
 4. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z punktem 4.3.1., jeśli Użytkownik nie usunie karty eSIM z Urządzenia natychmiast po zużyciu lub wygaśnięciu Planu taryfowego na transmisję danych, karta eSIM zostanie dostarczona Użytkownikowi w stanie, „w jakim jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Holafly nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za taką kartę eSIM zgodnie z niniejszym punktem 4.4. do czasu zakupu przez Użytkownika od nas kolejnej karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych, w którym to momencie zastosowanie będą miały niniejsze Zasady i warunki.
 5.  

5. Gwarancja

 • Niniejsze Zasady i warunki stanowią uzupełnienie ustawowych praw konsumenta. 
 • Holafly nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do karty eSIM lub Usługi, a wszelkie gwarancje i warunki (z wyjątkiem zakresu, w jakim są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa), wyraźne lub dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób, są wyłączone w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Holafly zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zaprzestania sprzedaży, dostarczania lub wsparcia dowolnej karty eSIM w dowolnym momencie.

6. Dostępność Usługi

 1. Holafly podejmie komercyjnie uzasadnione kroki w celu udostępnienia Usługi Użytkownikowi przez cały czas, w zależności od zdolności firmy Holafly i jej usługodawców do utrzymania przepustowości sieci i dostępności połączenia. 
 2. Niniejsza Usługa jest świadczona w ramach współpracy Holafly z dostawcami usług. Firma Holafly nie jest zobowiązana informować Użytkownika o tym czy korzysta z dostawców usług w celu wspomagania realizacji Usługi.
 3. Holafly nie gwarantuje przepustowości sieci, jakości sieci ani dostępności połączenia w ramach Usługi. Obejmuje to między innymi jakiekolwiek z następujących okoliczności:
  1. nasi dostawcy usług muszą przeprowadzić modernizację, konserwację lub inne prace związane z ich usługami sieciowymi; 
  2. Użytkownik znajduje się na obszarach nieobjętych siecią naszych dostawców usług lub zgodnie z obszarami określonymi w Planie taryfowym na transmisję danych Użytkownika; 
  3. w przypadku utrudnień spowodowanych czynnikami pozostającymi poza naszą kontrolą, takimi jak blokady spowodowane funkcjami Urządzenia Użytkownika, wymogi regulacyjne, awarie sieci komunikacyjnych, warunki pogodowe, zakłócenia radiowe lub inne przeszkody fizyczne.

7. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zgadza się na:
  1. używanie karty eSIM zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami;
  2. używanie karty eSIM zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami kraju, w którym Użytkownik przebywa lub którego jest rezydentem; 
  3. nieużywanie karty eSIM do angażowania się w jakiekolwiek działania, które są oszustwem, przestępstwem lub są niezgodne z prawem albo powodują zakłócenie lub uszkodzenie sieci; 
  4. niekorzystanie z karty eSIM w celu kopiowania, przechowywania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania informacji handlowych Holafly (w tym tajemnic handlowych), chyba że Użytkownik uzyska na to zgodę; 
  5. Nie używanie karty eSIM do pobierania, wysyłania lub przesyłania treści o nadmiernej wielkości, ilości lub częstotliwości; 
  6. niekorzystanie z karty eSIM w sposób naruszający prawa własności intelektualnej Stron trzecich.
 2. Użytkownik zgadza się, że wszelkie kredyty, promocje i polecenia dotyczące Usługi („Promocje”) nie będą wykorzystywane do podważania uczciwości, integralności lub zgodnego z prawem działania Usługi, w tym między innymi do tworzenia fałszywych rejestracji użytkowników lub używania fikcyjnych tożsamości do udziału w Promocjach w celu otrzymania nagród.
 3. Użytkownik zgadza się, że firma Holafly może zawiesić świadczenie Usługi w przypadku naruszenia niniejszych Zasad i warunków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność i uiszcza wszelkie opłaty należne zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami w odniesieniu do zawieszonej Usługi. Holafly zastrzega sobie prawo do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania (w tym kosztów prawnych) w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. Holafly, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika z Aplikacji, zablokowania Użytkownikowi możliwości przyszłego korzystania z Usługi lub zablokowania jakichkolwiek Promocji dla Użytkownika.

8. Warunki płatności

 • Użytkownik może się zarejestrować i kupić kartę eSIM w Aplikacji. Płatność jest przetwarzana przez upoważnionego przedstawiciela firmy Holafly.
 • Wszystkie karty eSIM są opłacane z góry, a ceny zawierają podatek pośredni, chyba że określono inaczej. Podatek pośredni zostanie naliczony na podstawie kodu pocztowego podanego przez Użytkownika podczas przesyłania informacji o płatności do Holafly. 
 • „Podatki pośrednie” w niniejszym punkcie 8. oznaczają podatek od sprzedaży, podatek od wartości dodanej oraz wszelkie podobne opłaty lub podatki, które mogą mieć zastosowanie w momencie sprzedaży Planu taryfowego na transmisję danych związanego z kartą eSIM

9. Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Jeżeli Użytkownik kupuje kartę eSIM jako konsument, przysługuje mu prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wygaśnie 14 dni po zakupie karty eSIM lub, jeśli nastąpi to wcześniej, w dniu aktywacji karty eSIM i wykorzystania lub częściowego wykorzystania Planu taryfowego na transmisję danych, przy czym w tym drugim przypadku Użytkownik otrzyma częściowy zwrot kosztów proporcjonalny do zmniejszenia wartości karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Holafly Limited, o którym informacje zamieszczone są w punkcie 13. poniżej

10. Polityka zwrotów i refundacji

 1. Użytkownik otrzyma Usługę zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami. Jeśli Użytkownik uważa, że dostarczona mu Usługa nie jest zgodna z określonymi Zasadami i warunkami lub z ustawowymi prawami konsumenta, należy nas o tym poinformować. W stosownych przypadkach zapewnimy Użytkownikowi pełny lub częściowy zwrot kosztów w odniesieniu do danej karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych zgodnie z poniższymi punktami od 10.2. do 10.8.
 2. Aby otrzymać pełny zwrot od firmy Holafly, Użytkownik musi spełnić następujące wymagania:
  1. karta eSIM musi być zakupiona od Holafly poprzez Aplikację (tj. nie poprzez Stronę trzecią); 
  2. karta eSIM nie może być aktywowana; 
  3. zakup karty eSIM musi być dokonany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwrot. 
 3. Z zastrzeżeniem punktów 10.2.1. i 10.2.3., w następujących okolicznościach firma Holafly może zapewnić Użytkownikowi pełny lub częściowy zwrot, który jest proporcjonalny do zmniejszenia wartości karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych:
  1. Plan taryfowy na transmisję danych odnoszący się do karty eSIM został już aktywowany i/lub wykorzystany (częściowo) lub kredyt został wykorzystany; 
  2. karta eSIM nie działa z powodu problemów z infrastrukturą sieciową lub jeśli infrastruktura sieciowa w kraju docelowym ma problemy lub jest niestabilna.  
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zakupi kartę eSIM i pobierze ją na niekompatybilne lub zablokowane Urządzenie, firma Holafly zapewni Użytkownikowi pełny zwrot kosztów pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w punktach 10.2.1.-10.2.3.

11. Prawa własności intelektualnej

 1. O ile nie wskazano inaczej, karta eSIM jest naszą własnością (lub naszego licencjodawcy), a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, dźwięk, obraz, tekst, zdjęcia i grafika w Aplikacji (zbiorczo określane jako „Zawartość”) oraz zawarte w niej znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”) są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane oraz są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi, a także innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Zasadach i warunkach, żadna część karty eSIM, Aplikacji ani Zawartości lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, transferowana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu komercyjnym bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

12. Ochrona danych 

 1. Kupując kartę eSIM, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Holafly będzie przetwarzać dane osobowe dotyczące Użytkownika („Dane osobowe”) w celu udostępnienia Użytkownikowi Usługi, monitorowania i ulepszania Usługi oraz zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z Usługi.  
 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania Danych osobowych Użytkowników, lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu w jaki możemy przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności oraz z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie

13. Rekompensata

 1. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę Holafly oraz jej podmioty zależne, stowarzyszone, członków zarządu, przedstawicieli, partnerów, pracowników i usługodawców przed wszelkimi stratami, kosztami, opłatami, żądaniami, postępowaniami, odszkodowaniami, działaniami, wydatkami i roszczeniami w jakikolwiek sposób poniesionymi przez nas w wyniku:
  1. naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad i warunków;
  2. wszelkich innych kwestii wynikających z lub w związku z korzystaniem z Usługi w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Zasadami i warunkami.
 2. The User agrees to indemnify and keep indemnified Holafly, and its subsidiaries, affiliates, officers, agents, partners, employees, and service providers against all losses, costs, charges, demands, proceedings, damages, actions, expenses and claims howsoever incurred by us as a result of:

14. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność (wynikającą z umowy, zaniedbania lub z innego powodu) za wszelkie straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Usługi, w tym z korzystaniem z karty eSIM lub dowolnego Planu taryfowego na transmisję danych. Niezależnie od powyższego wynikająca z kontraktu, zaniedbania lub z innego powodu odpowiedzialność firmy Holafly na mocy lub w związku z niniejszą Umową, w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty opłat należnych od Użytkownika na rzecz Holafly w ramach odpowiedniego Planu taryfowego na transmisję danych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę zdarzenia powodującego powstanie takich zobowiązań lub kwoty o równowartości 100 EUR, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd, w tym wprowadzenie w błąd co do podstawowych kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

15. Prawo właściwe i zgodność z prawem

 1. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej: (a) niniejsze Zasady i warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub utworzeniem, podlegają prawu Irlandii i będą interpretowane zgodnie z nim, oraz (b) sądy Irlandii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających z niniejszych Zasad i warunków lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub utworzeniem. 
 2. Do korzystania z karty eSIM przez Użytkownika mogą mieć również zastosowanie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa innych państw.
 3. Usługa i Aplikacja nie są przeznaczone do użytku przez jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie użytkowanie byłoby sprzeczne z odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usługi i/lub Aplikacji z lokalizacji, które zabraniają takiego korzystania, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli obowiązują i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie

16. Zmiana postanowień niniejszych Zasad i warunków  

 1. Możemy zmienić dowolne warunki Umowy użytkownika lub dowolne przyszłe zasady i warunki, w tym dotyczące naszych Planów taryfowych na transmisję danych, na następujących zasadach:
  1. Wszelkie zaktualizowane Zasady i warunki oraz nowe warunki będą dostępne w naszej Aplikacji. 
  2. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji niniejszej Umowy powiadomimy o tym Użytkownika z zachowaniem odpowiedniego okresu powiadomienia. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi po otrzymaniu takiego powiadomienia, z zastrzeżeniem następujących wyjątków: (a) zmiana jest korzystna wyłącznie dla Użytkownika; (b) zmiana ma charakter czysto administracyjny lub (c) zmiana jest narzucona przez obowiązujące przepisy prawa.
  3. Jeśli Użytkownik nadal korzysta z Usługi po rozpoczęciu obowiązywania zmiany niniejszej Umowy, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował tę zmianę.

17. Postanowienia ogólne

 1. Holafly może scedować, przenieść lub odstąpić dowolnej spółce ze swojej grupy prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez wyraźnej zgody i upoważnienia Użytkownika.
 2. Jeśli w dowolnym momencie jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy (lub część dowolnego postanowienia) jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, ale byłoby zgodne z prawem, ważne i wykonalne, gdyby jego część została usunięta lub zmodyfikowana, postanowienie lub część postanowienia, o którym mowa, będzie miało zastosowanie z takimi usunięciami lub modyfikacjami, jakie mogą być konieczne, aby postanowienie było zgodne z prawem, ważne i wykonalne.
 3. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego prawa lub środka prawnego, ani też żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie wyklucza dalszego wykonywania tego prawa lub środka prawnego. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do jakiegokolwiek naruszenia przez drugą stronę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za odstąpienie wyciągnięcia odpowiedzialności w stosunku poprzedniego lub kolejnego naruszenia. Prawa i środki prawne przewidziane w niniejszej Umowie kumulują się i nie wyłączają żadnych praw lub środków prawnych przewidzianych przez prawo.
 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. W przypadku sprzeczności między niniejszą wersją Umowy w języku angielskim a wszelkimi przetłumaczonymi kopiami Umowy, pierwszeństwo ma wersja angielska.

18. Dane kontaktowe Holafly

Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszych Zasad i warunków, przekazać opinię lub złożyć skargę, możesz skontaktować się z naszym zespołem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku za pośrednictwem wymienionych poniżej kanałów:

 • E-mail: help@holafly.com 
 • Czat: naciśnij czerwone wyskakujące okienko w prawym dolnym rogu tej strony. 
 • WhatsApp: +1 661 384 8482 (ta linia działa w godzinach 9:00-17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Wszelkie zapytania biznesowe należy kierować na adres: afiliacion@holafly.com