Sprog
Valuta
Euro
EUR - €
United States (US) dollar
USD - $
Engelsk pund
GBP - £
Trustpilot

BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDEN

1. Introduktion

 1. Disse brugsvilkår udgør en juridisk bindende aftale (“aftale”), der er indgået mellem dig (“brugeren“) og Holafly Limited, som er et anpartsselskab, der er registreret i Irland med virksomhedsnummer 745325 og kontor på 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland (“Holafly“, “vi” eller “os“), vedrørende din adgang til og brug af Holaflys hjemmeside eller mobilapplikation (“applikationen”).
 2. Du anerkender, at du ved at tilgå applikationen har læst, forstået og accepterer at være bundet af alle disse brugsvilkår. Hvis du ikke samtykker til disse brugsvilkår, har du udtrykkelig forbud mod at bruge applikationen, og du skal omgående stoppe med at bruge den.
 3. Din brug af applikationen kan være underlagt andre vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan blive offentliggjort i applikationen fra tid til anden, herunder dem, der relaterer sig til købet af et forudbetalt eSIM-kort med dataabonnementer, baseret på eSIM-kortteknologi (“tjenesten“)
 4. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse brugsvilkår til fremtidig reference.

2. Tilmelding

 1. Brugeren er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at tilgå applikationen, herunder, uden begrænsning:
 2. tilmelding (hvor påkrævet) til tjenesten gennem applikationen ved at angive brugerens for- og efternavn samt en verificeret e-mailadresse og
 3. læse vores cookiepolitik og privatlivspolitik, som begge er tilgængelige iapplikationen .
 4. Mindreårige har ikke ret til at bruge applikationen. Hvis du er under 18 år gammel, har du ikke ret til at bruge tjenesten, og du skal omgående stoppe brugen af applikationen.

3. Brugerens forpligtelser

 1. Brugeren samtykker til at vedkommende vil:
  1. bruge applikationen i overensstemmelse med disse brugsvilkår
  2. hvor påkrævet, indsende rigtige, nøjagtige og fuldstændige registreringsoplysninger og at holde sådanne oplysninger opdaterede
  3. hvor påkrævet, holde adgangskoder fortrolige og være ansvarlig for al brug af brugerkontoen og adgangskoden og 
  4. bruge applikationen i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser i hjemlandet, bopælslandet og det land, brugeren befinder sig i 
 2. Brugeren samtykker til og anerkender, at det er forbudt at udføre følgende handlinger, når vedkommende bruger applikationen:
  1. deltage i handlinger, der er misbrug, ulovlige eller svigagtige, eller som gør, at netværket forringes eller beskadiges
  2. sende eller modtage noget der er (eller som kan opfattes at være) ærekrænkende, stødende, obskønt eller diskriminerende
  3. krænke Holaflys eller andres intellektuelle ejendomsret
  4. opnå uautoriseret adgang til computere, data, systemer, konti eller netværk
  5. reproducere, duplikere, kopiere eller sælge nogen del af applikationen som en overtrædelse af brugsvilkårene
  6. med fortsæt afbryde driften af en hjemmeside, app, server eller forretning og
  7. bruge applikationen med formål at skade, eller forsøge at skade, mindreårige på nogen måde og
  8. brug af applikationen til maskinlæring, maskinlæringssprogmodeller og/eller kunstig intelligens relateret formål (herunder træning eller udvikling af sådanne teknologier), eller til tekst- og dataindsamling, analyse eller miningformål (herunder generering af mønstre, trends eller korrelationer).
 3. Hvis du har tilmeldt dig applikationen for tjenesten, forbeholder Holafly sig, på eget skøn og uden ansvar over for brugeren, retten til at fjerne en brugers applikationskonto samt fjerne brugerens ret til fremtidig brug af applikationen. Holafly kan fjerne, tilbagetrække, eller ændre et brugernavn, som en bruger vælger, hvis vi efter eget skøn mener, at et sådant brugernavn er stødende. 
 4. Brugeren samtykker til, at Holafly kan suspendere brugerens adgang til applikationen i tilfælde af en overtrædelse af disse brugsvilkår. Brugeren er ansvarlig for og skal betale alle gebyrer under disse brugsvilkår, hvis relevant, herunder hvor en suspendering af Holafly af brugerens applikationskonto resulterer i en annullering af tjenesten. Holafly forbeholder sig retten til at søge retsmidler og erstatning (herunder for juridiske omkostninger) i det omfang, loven tillader.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

 1. Medmindre andet er angivet, er applikationen vores ejendom og kildekode, databaser, funktionalitet, software, hjemmesidedesign, lyd, video, tekst, billeder og grafik på og i applikationen (samlet kaldet “indholdet“) og de varemærker, tjenestemærker og logoer, der er indeholdt deri (“mærkerne“), ejet eller kontrolleret af os eller licenseret til os og er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Indholdet og mærkerne er kun tilgængelige i applikationen “SOM DE ER” til visning og personlig brug, i det omfang, som er tilladt ved lov Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse brugsvilkår, må ingen del af applikationen og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, offentliggøres, vises offentligt, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres, eller på anden måde udnyttes til et kommercielt formål uden vores udtrykkelige skriftlige forudgående tilladelse.
 2. Hvis du er berettiget til at bruge applikationen, har du en begrænset licens til at tilgå og bruge applikationen og til at downloade eller udskrive en kopi af en del af indholdet, som du har fået adgang til, men udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i applikationen, indholdet og mærkerne.

5. Databeskyttelse

 • Ved at bruge applikationen anerkender du, at Holafly vil behandle personoplysninger relateret til dig (“personoplysninger“) for at gøre applikationen tilgængelig for dig, for at overvåge og forbedre applikationen og for at forhindre uautoriseret brug af applikationen.
 1. For yderligere oplysninger om, hvordan brugernes personoplysninger anvendes eller for andre spørgsmål om, hvordan applikationen behandler dine personoplysninger, henvises til vores privatlivspolitik, som er tilgængelig og vorescookiepolitik

6. Gældende lov og juridisk overholdelse

 1. Undtagen i tilfælde, hvor gældende obligatoriske love kan fastslå, at: (a) disse brugsvilkår og enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktuelle tvister eller krav), der opstår ud af eller i forbindelse med dem eller deres natur eller udformning, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Irland, og (b) domstolene i Irland skal have eksklusiv jurisdiktion til at bilægge enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med disse brugsvilkår eller deres natur eller udformning.
 2. Andre gældende obligatoriske lovgivninger i andre stater kan også gælde for din brug af applikationen.
 3. Applikationen er ikke beregnet til brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan brug ville være i strid med relevant lovgivning eller bestemmelse. Derfor gør de personer, der vælger at tilgå applikationen fra steder, der forbyder brugen af applikationen, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

7. Brugergenererede bidrag

  Brugeren kan gøre brug af en funktion, som tillader dem at uploade indhold til, eller til at indsende oplysninger til os i applikationen (samlet “bidrag”). Bidrag kan ses af andre brugere i applikationen og via tredjepartshjemmesider. Derfor kan alle bidrag, du overfører, behandles som ikke-fortrolige og ikke-proprietære.

8. Erstatning

 1. Brugeren samtykker til at holde Holafly og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, ledere, agenter, partnere, medarbejdere og tjenesteudbydere skadesløs for alle tab, omkostninger, gebyrer, krav, retssager, skader, handlinger, udgifter og krav, uanset hvordan de er afholdt af os, som et resultat af:
  1. en overtrædelse af disse brugsvilkår og/eller
  2. ethvert andet forhold, der opstår som følge af eller i forbindelse med enhver brug af applikationen på anden måde end i overensstemmelse med disse brugsvilkår.

9. Ansvarsbegrænsning

  I det omfang loven tillader det, udelukker vi ethvert ansvar (uanset om det opstår i kontrakt, uagtsomt eller på anden måde) for tab eller skader, som du måtte pådrage dig i forbindelse med brugen af vores applikation og enhver hjemmeside, der er linket til vores applikation samt al materiale, der er offentliggjort i den. Dette påvirker ikke vores ansvar for svigagtig forkert fremstilling eller forkert fremstilling af et grundlæggende emne, eller ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

10. Generelt

 1. Holafly kan tildele, overføre de rettigheder og forpligtelser, som opstår fra denne aftale, herunder også tildele dem til en stedfortrædende virksomhed, til enhver virksomhed i koncernen uden udtrykkelig samtykke og autorisation af brugeren.
 2. Hvis en bestemmelse i denne aftale (eller en del af en bestemmelse) på noget tidspunkt er eller bliver ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, men ville være lovlig, gyldig og kunne håndhæves, hvis en del af den blev slettet eller ændret, skal den pågældende bestemmelse eller delbestemmelse gælde med sådanne sletninger eller ændringer, som måtte være nødvendige for at gøre bestemmelsen lovlig, gyldig og håndhævelig.
 3. Ingen undladelse eller forsinkelse fra nogen af parternes side med at udøve en rettighed eller afhjælpning i henhold til denne aftale skal fortolkes som et afkald på denne ret eller afhjælpning, ej heller skal nogen enkelt eller delvis udøvelse af nogen ret eller afhjælpning udelukke yderligere udøvelse af denne ret eller afhjælpning. Intet afkald fra nogen af parternes side i forbindelse med en overtrædelse fra den anden side af nogen bestemmelse i denne aftale skal betragtes som et afkald på forudgående eller efterfølgende overtrædelse. De rettigheder og retsmidler, der er angivet i denne aftale, er kumulative og er ikke-eksklusive rettigheder eller retsmidler, der er fastsat ved lov.
 4. Denne aftale er skrevet på engelsk. I tilfælde af at der er en konflikt mellem den engelske version af aftalen og enhver oversat kopi af aftalen, vil den engelske version have forrang.

11. Ændringer af disse brugsvilkår

 1. Vi kan ændre vilkårene i disse brugsvilkår eller fremtidige vilkår og betingelser, herunder vedrørende vores tjeneste på følgende grundlag:
  1. alle opdaterede brugsvilkår og nye vilkår vil være tilgængelige i vores applikation
  2. vi vil informere dig med passende varsel, hvis vi foretager ændringer af denne aftale. Du kan uden problemer stoppe med at bruge applikationen efter modtagelse af en sådan notifikation med forbehold for følgende undtagelser: (a) hvor en sådan ændring udelukkende er til gavn for dig; (b) hvor en sådan ændring er af rent administrativ karakter, eller (c) hvor en sådan ændring er pålagt af gældende lovgivning
  3. hvis du fortsætter med at bruge applikationen, efter at ændringen af denne aftale er påbegyndt, vil det ses som om at du har accepteret ændringen.

12. Kontaktoplysninger for Holafly

For flere oplysninger om disse brugsvilkår for at sende os feedback eller indsende en klage, kan du kontakte vores team døgnet rundt hele året rundt via de platforme, som er angivet herunder:

 • E-mail: [email protected] 
 • Chat: klik på det røde pop op-ikon i nederste højre hjørne af denne side
 • WhatsApp: +1 661 384 8482 (denne linje betjenes fra kl. 9.00 til kl. 17.00 Central European Time)

Alle forretningshenvendelser skal sendes til: [email protected]